Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD)

Situace COVID-19

Výkon sociálně právní ochrany dětí

 • preventivní a poradenskou činnost, jako např. sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjištění příčin jejich vzniku, působení na rodiče směrem k plnění rodičovské zodpovědnosti, poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům, osvojitelům, pěstounům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.

 • provádění opatření na ochranu dětí např.:

   • podává návrh soudu související s ústavní výchovou, rodičovskou zodpovědností

   • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí

   • ocitne-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku, zajišťuje neodkladnou péči takovému dítěti

   • vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte /např. úprava výchovy a výživy nezletilých, určení styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, určení a popření otcovství, zvýšení či snížení výživného/

   • rozhoduje ve věcech výchovných opatření

   • pracuje s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež

   • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti

 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče

 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy (spolupracuje s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež, vydává souhlas s pobytem mimo tato zařízení, apod.)

 • zajištění účasti při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráci s PČR, státním zastupitelstvím a soudy

 • zabezpečuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

S účinností od 1. 10. 2019 budou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí (více na http://www.cochem.cz/), který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.

Cochemská praxe vychází z myšlenky, že o dítěti by měli rozhodovat jeho rodiče vzájemnou dohodou. Při rozpadu partnerského vztahu rodičů však nebývá snadné dohodu nalézt. Občas je nutno rodičům v zájmu jejich dítěte při vytváření dohody pomoci zejména při překonávání komunikačních bariér, ztrátě důvěry a emočních zraněních.

Za účelem pomoci rodičům bude soud spolupracovat se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD") a poskytovateli odborné pomoci (dále jen „POP"), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.

Vizí a konečným cílem zavedení této spolupráce institucí v řízeních ve věcech péče o nezletilé děti je zmírnění, zabránění a předcházení konfliktům rodičů ve sporech týkajících se dětí, nastavení otevřené a vstřícné spolupráce obou rodičů a posílení odpovědnosti rodičů za další vývoj a rozvoj dítěte plynoucí z práva dítěte na šťastné dětství.

Jak bude řízení probíhat?

Po podání návrhu (vzory návrhů viz webové stránky soudu) budou rodiče pozváni na společnou schůzku na OSPOD, kde bude rodičům podrobně vysvětlen průběh soudního řízení, odpovědnost rodičů za jeho výsledek a rychlost, a rodiče budou vedeni ke shodě na podstatných otázkách týkajících se jejich dětí. Nebude-li shody dosaženo, bude s nimi dohodnut termín návštěvy POP za účelem překonání rozporů a bariér. K prvnímu soudnímu jednání rodiče již přijdou plně informováni o průběhu řízení, vlivu rozpadu jejich vztahu na chod rodiny a o možných řešeních jejich situace. Budou si rovněž vědomi své odpovědnosti za výsledek a délku soudního řízení. Soud očekává, že rodiče sami nebo za pomoci institucí budou schopni záležitosti svého dítěte vyřešit vzájemnou dohodou.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu