Sociálně právní ochrana dětí (OSPOD)

Výkon sociálně právní ochrany dětí

 • preventivní a poradenskou činnost, jako např. sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjištění příčin jejich vzniku, působení na rodiče směrem k plnění rodičovské zodpovědnosti, poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům, osvojitelům, pěstounům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.

 • provádění opatření na ochranu dětí např.:

   • podává návrh soudu související s ústavní výchovou, rodičovskou zodpovědností

   • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí

   • ocitne-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku, zajišťuje neodkladnou péči takovému dítěti

   • vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte /např. úprava výchovy a výživy nezletilých, určení styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, určení a popření otcovství, zvýšení či snížení výživného/

   • rozhoduje ve věcech výchovných opatření

   • pracuje s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež

   • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti

 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče

 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy (spolupracuje s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež, vydává souhlas s pobytem mimo tato zařízení, apod.)

 • zajištění účasti při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráci s PČR, státním zastupitelstvím a soudy

 • zabezpečuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu