SŘ - Pohořelice Dvorní ulice

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu:
Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, kterou  dne 20.07.2017 podalo u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 (dále jen stavebník),  a na základě výše uvedeného speciální stavební úřad  podle § 115 stavebního zákona vydává

s t a v e b n í    p o v o l e n í

na stavbu:„Pohořelice, ul. Dvorní, chodníky, parkování, dešťová kanalizace a vegetační úpravy“
na pozemcích parc.č. 874/1 ostatní plocha, 917 ostatní plocha v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Na výše uvedenou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 17.03.2017 územní rozhodnutí č. 18/2017 pod č.j.: MUPO-1502/2017/SU/HRI.

Rozhodnutí  - plné znění

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu