Standardizace OSPOD Pohořelice

9364
CZ.1.04/3.1.03/D1.00009

SQ 1 Místní a časová dostupnost

1a Orgán sociálně-právní ochrany (dále jen OSPOD) Pohořelice zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany (dále jen SPO) v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.

Sociálně – právní ochrana dětí (dále jen SPOD) je činnost zaměřená zejména na ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být vychováváno ve vlastní rodině.

OSPOD sídlí v budově MěÚ Pohořelice na adrese Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, v budově C, prvním patře. Budova je vybavena osobním výtahem, bezbariérovým WC a bezbariérovým vchodem. Veřejnost má před budovou MěÚ také k dispozici neplacené parkoviště.

Telefon: 519 301 311 (spojovatelka)
Fax: 519 24 552 (odbor sociální a zdravotní)
E-mail: podatelna@pohorelice.cz
ID datové schránky: 5vjbzr8

Web: http://www.pohorelice.cz/

IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509

Vymezení cílové skupiny

SPOD se poskytuje v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, všem dětem a nezletilým bez výjimek a rozdílů, s cílem o co největší blaho a zdárný vývoj dítěte, či nezletilého. Poskytuje se i rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace.

Potřebné ochrany se dostává rovnocenně všem dětem z celého správního obvodu Pohořelice, a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými mohou být například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště SPOD, jazyková, sociokulturní či jiná bariéra.

Spádová oblast

Pohořelice, Cvrčovice, Odrovice, Malešovice, Loděnice, Šumice, Vlasatice, Troskotovice, Branišovice, Přibice, Ivaň, Pasohlávky, Vranovice.

Organizační struktura odboru

Vedoucí odboru sociálního a zdravotního

 • odpovídá za kvalitní výkon činností stanovených organizačním řádem Městského úřadu Pohořelice odboru sociálního a zdravotního
 • řídí zaměstnance odboru a kontroluje jejich činnost, vč. řádného využívání pracovní doby, dále řeší a vyřizuje stížnosti
 • koordinuje a usměrňuje jednotlivé obory sociálních věcí, například péče o rodinu a děti včetně občanů potřebujících zvláštní péči, sociální prevenci nebo sociální služby
 • v případě nepřítomnosti pracovnic OSPOD vykonává v nejnutnějším rozmezí zástup
 • předkládá návrhy směřující k rozvoji města a správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Pohořelice apod.
Ing. Silvie Maturová, kancelář č. C 206,
tel.: 519 301 350, e-mail: silvie.maturova@pohorelice.cz

Sociální pracovníci SPOD

 • pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a péči o dítě
 • ukládají výchovná opatření dětem a rodičům
 • prošetřují podněty nasvědčující nedostatečné péči o dítě
 • poskytují pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti v rámci základního poradenství
 • vykonávají úkony vyplývající z funkce opatrovníka (soudní jednání o rodičovské odpovědnosti, stanovení výše výživného , určení otcovství, apod.)
 • spolupracují se školským, zdravotnickým, ústavním zařízením, s nestátními organizacemi a dalšími subjekty, apod.

Mgr. Bronislava Mlíková, kancelář č. C 209,
tel.: 519 301 351, e-mail: bronislava.mlikova@pohorelice.cz
- pro klientelu (dle příjmení nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem M – Ř, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Bc. Renata Štursová,kancelář č. C 210,
tel.: 519 301 355, e-mail: renata.stursova@pohorelice.cz
- pro klientelu (dle příjmení nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem A – H, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Bc. Jana Holá, kancelář č. C 245,
tel.: 519 301 354, email: jana.hola@pohorelice.cz
- pro klientelu (nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem S – Ž, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Bc. Lenka Kampasová,  kancelář č. C 211,
tel.: 519 301 353, email: lenka.kampasova@pohorelice.cz
- pro klientelu (nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem CH – L, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Kurátor pro mládež

 • pracuje s nezletilými dětmi do 15let, které se dopustily činu jinak trestného, s mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili
 • přestupku, s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, alkoholismus, toxikomanie, prostituce, apod.)
 • poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, vykonává úkoly podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvým
 • spolupracuje se zařízením pro výkon ústavní výchovy, věznicemi, navštěvuje mladistvé ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, apod.

Bc. Jana Holá, kancelář č. C 245,
tel.: 519 301 354, email: jana.hola@pohorelice.cz
- pro klientelu (nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem S – Ž, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Bc. Lenka Kampasová,  kancelář č. C 211,
tel.: 519 301 353, email: lenka.kampasova@pohorelice.cz
- pro klientelu (nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem CH – L, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.


Pracovník pro náhradní rodinnou péči

 • vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • vede evidenci žádostí a dokumentaci o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 • poskytuje poradenství a zprostředkovává související služby, apod.

Mgr. Bronislava Mlíková, kancelář č. C 209,
tel.: 519 301 351, e-mail: bronislava.mlikova@pohorelice.cz
- pro klientelu (dle příjmení nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem M – Ř, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

Bc. Renata Štursová,kancelář č. C 210,
tel.: 519 301 355, e-mail: renata.stursova@pohorelice.cz
- pro klientelu (dle příjmení nezletilé osoby), jejíž příjmení začíná písmenem A – H, tzn. rozdělení obvodu se řídí počátečním písmenem příjmení dítěte, jehož životní situace vyžaduje pomoc OSPOD v rámci celého správního obvodu.

1b Doba výkonu SPO Pohořelice je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu SPO poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon SPO je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost.


SPOD je poskytována pro celý správní obvod ORP Pohořelice na Městském úřadě Pohořelice každý pracovní den.

Provozní doba MěÚ Pohořelice

Pondělí 7:00 – 17:00 
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 17:00
Čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:30

Úřední hodiny MěÚ Pohořelice

Pondělí 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Středa 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Pohotovost

Ve dnech pracovního klidu a mimo provozní dobu MěÚ Pohořelice je zajištěn pracovníky OSPOD výkon pohotovosti, pro případy, kdy je nezletilé dítě ohroženo na zdraví, či na životě. O takové skutečnosti je OSPOD neprodleně vyrozuměn Policií ČR nebo Městskou  policií Pohořelice.

Zastupitelnost

V souladu se zabezpečením nepřetržitého poskytování SPOD je zajištěna zastupitelnost pracovníků v případech, kdy některý z pracovníků není přítomen (dovolená, služební cesta, nemoc, oběd, apod.)

SQ 3 Informovanost o výkonu SPO

3a OSPOD Pohořelice zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění standardů kvality SPO při poskytování SPOD.


Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality SPO má OSPOD Pohořelice pro své klienty uveřejněny na webových stránkách města www.pohorelice.cza na nástěnkách před kancelářemi OSPOD. Webové stránky města a informace týkající se OSPOD jsou pravidelně aktualizovány.

Všechny dokumenty, postupy, či metodické pokyny týkající se chodu OSPOD Pohořelice jsou pevně zaneseny v jednotlivých standardech a v souladu se směrnicemi Města Pohořelice. Platné směrnice a pokyny města jsou každému zaměstnanci k dispozici v systému intranetu jeho osobního počítače.

V celé budově Městského úřadu je možné připojit se pomocí sítí WIFI k veřejnému internetu. Síť k tomuto připojení se zobrazují pod názvem „poho-host“ (k připojení k této síti není třeba žádného hesla, nebo formuláře).

Informace týkající se SPOD lze také nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=215225&TypeID=1

a Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz v sekci Rodina a ochrana práv dětí.

3b OSPOD Pohořelice má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné.


OSPOD Pohořelice má k dispozici vlastní informativní letáky týkající se řešení tíživých životních situací, které jsou určené pro širokou veřejnost (rodiče, pěstouni, mladiství a děti), psané jasným, srozumitelným jazykem a uzpůsobené cílové skupině.

K informovanosti také využívá poučení klientů v rámci zahájení jednání a menší informační letáky týkající se základních činností OSPOD.

Potřebné informace jsou klientům také zveřejněny na webovém portále OSPOD Pohořelice a v prostorách MěÚ Pohořelice, odboru sociálního a zdravotního na nástěnkách vedle kanceláře č. C 206.

Informační letáky jsou rovněž k dispozici na všech obcích ve správním obvodu města Pohořelice.

SQ 4 Personální zabezpečení výkonu SPOD

4a OSPOD Pohořelice má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v OSPOD k výkonu SPO.


Městský úřad Pohořelice má zpracovanou Organizační strukturu úřadu.

Na oddělení SPOD Městského úřadu Pohořelice pracují na plný úvazek 4 sociální pracovníci.

Vedoucí odboru sociálního a zdravotního do pracovní činnosti OSPOD zasahuje v rámci své řídící funkce a v případě nutnosti v rámci zastupitelnosti.

Pracovní profily pracovníků zařazených v OSPOD jsou dány zejména platnou legislativou, a to zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, kde jsou stanoveny kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka (§109, 110 zákona). Z těchto pracovních profilů vychází pracovní náplně konkrétních pracovníků.

S obsahem pracovní náplně je seznámen každý nový pracovník, případně pracovník stávající při změně jeho pracovní náplně či při změně výchozí legislativy. Stvrzuje ji svým podpisem. Pracovní náplně zaměstnanců jsou uloženy na Městském úřadu, úseku kanceláře tajemníka u personalisty. Kopie má k dispozici vedoucí odboru sociálního a zdravotního.

K všeobecným povinnostem pracovníků SPOD patří plnění povinností vyplývajících z uzavřené pracovní smlouvy, z pracovní náplně, dodržování veškerých předpisů BOZP, PO, vnitřních předpisů MěÚ, dodržování etických kodexů a také ochrana majetku Městského úřadu.

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění SPO nebo v přímé souvislosti s tím seznámili. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na závadné chování rodičů nebo dětí, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovněprávního vztahu. Prohlášení o mlčenlivosti podepisuje každý zaměstnanec při uzavírání pracovního poměru.

Každý pracovník OSPOD má zajištěna základní práva podle Zákoníku práce a všech dalších obecně právních předpisů.

Každý pracovník se prokazuje prostřednictvím průkazu zaměstnance MěÚ, ve kterém je také výklad oprávnění pracovníka, jako je:

 • Navštěvovat dítě a rodinu v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, pořizovat obrazové snímky a zvukové  záznamy (§52 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění předpisů pozdějších, dále jen zákon).
 • Sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než  rodičů (§19 zákona).
 • Hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob (§52 zákona).
 • Sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§29 zákona).
 • Navštěvovat dítě, které je ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a dítě, o něž pečuje odsouzená nebo obviněná žena (§34 zákona).

4b Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu OSPOD. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců OSPOD je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu SPO ve správním obvodu OSPOD. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu OSPOD. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.


Město Pohořelice a jeho správní obvod činí cca 13.830 obyvatel, z čehož bylo ke dni 1.12.2016 celkem 2 737 dětí do 18 let. Dle indikátoru 3, tj. dle míry náročnosti SPOD jsou Pohořelice  zařazeny do kategorie I., běžná míra náročnosti výkonu SPOD.

Při přepočtu 1 zaměstnanec na 800 dětí vyplývá, že výkon SPOD pro správní obvod Pohořelice mají vykonávat 4 pracovníci OSPOD, což odpovídá skutečnému stavu sociálních pracovníků SPOD.

4c OSPOD má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu SPO, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu SPO. Oprávnění a povinnosti pracovníka náhradní rodinné péče (dále jen NRP):


Oprávnění a povinnosti pracovníka náhradní rodinné péče (dále jen NRP):

1) Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro NRP

 • přijímání žádostí o zprostředkování pěstounské péče nebo osvojení
 • přijímání oznámení o dětech vhodných pro NRP

2) Zpracování dokumentace pro účely NRP

 • posuzování žádostí o zařazení do evidence žadatelů o NRP
 • zpracování stanoviska k žádosti o zprostředkování NRP

3) Provádění šetření, poradenství a doprovázení náhradních rodin

 • pomoc osobě, která převzala do péče dítě
 • doprovázení a asistence při seznamování

4) Vedení a správa spisové dokumentace

 • o dětech vhodných do NRP
 • o žadatelích o NRP

Oprávnění a povinnosti pracovníka kurately pro děti a mládež:

1) Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

 • provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a   sociálního vývoje dítěte
 • analyzuje situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a  navrhuje preventivní opatření věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči
 • účastní se přestupkového řízení vedeném proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let

2) Spolupráce s dalšími institucemi

 • spolupracuje s obecními úřady, městskými úřady, zdravotnickými a školskými zařízeními, policií ČR, soudy, státními zastupitelstvími, probační a mediační službou a dalšími zainteresovanými orgány  a  organizacemi
 • při zajištění návazné péče spolupráce zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po  propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody, působí k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti
 • zajišťuje návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k  prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy

3) Návštěvy dětí a rodičů

 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných   výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých  do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody
 • navštěvuje rovněž rodiče těchto dětí

4) Poradenství a odborná pomoc

 • při řešení výchovných nebo jiných problémů
 • poskytování/zprostředkování poradenství rodičům
 • pořádání přednášek a kurzů

5) Vedení a správa spisové dokumentace

 • vedení evidence dětí, které spadají pod sociálně-právní ochranu

6) Poskytování zpráv a sdílení informací

 • zajištění lékařského posudku a písemné zprávy lékaře
 • sdílení informací z evidence a spis. dokumentace
 • poskytování zpráv soudu a státnímu zastupitelství na vyžádání
 • poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV poskytování informací na žádost oprávněným orgánům poskytování informací pověřeným osobám
 • poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv
 • přijímání informací na základě výzvy od povinných orgánů

7) Podávání návrhů a podnětů soudu

 • sepisování návrhu a jiných podání k soudům (např. předběžné opatření)
 • účast na jednání soudu

8) Výkon dožádání

 • převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD
 • provádění šetření na základě dožádání

9) Výkon pracovní pohotovosti

Oprávnění a povinnosti pracovníka terénní sociální práce:

1) Přijímání oznámení o ohrožených dětech

 • přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské zodpovědnosti
 • přijímání žádosti dítěte nebo rodiče o pomoc

2) Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny

 • v rodině, v místě bydliště dítěte, ve škole, v zaměstnání dítěte, v jiném prostředí

3) Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce)

 • právo vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci
 • sledování nepříznivých jevů a omezování jejich působení
 • vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně >aktualizuje
 • zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí
 • zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu soudních rozhodnutí
 • výkon funkce opatrovníka, poručníka
 • účast na činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • jednání a spolupráce s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu
 • podávání oznámení PČR při podezření ze spáchání trestného činu na dítěti

4) Podávání návrhů a podnětů soudu

 • sepisování návrhu a jiných podání k soudům (např. předběžné opatření)
 • účast na jednání soudu

5) Poradenství a odborná pomoc

 • při řešení výchovných nebo jiných problémů
 • poskytování/zprostředkování poradenství rodičům
 • pořádání přednášek a kurzů
 • poskytování základního poradenství při vymáhání výživného pro dítě

6) Vedení a správa spisové dokumentace

 • vedení evidence dětí, které spadají pod sociálně-právní ochranu

7) Poskytování zpráv a sdílení informací

 • zajištění lékařského posudku a písemné zprávy lékaře
 • sdílení informací z evidence a spis. dokumentace
 • poskytování zpráv soudu a státnímu zastupitelství na vyžádání
 • poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV
 • poskytování informací na žádost oprávněným orgánům
 • poskytování informací pověřeným osobám
 • poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv, přijímání informací na základě výzvy od povinných orgánů

8) Výkon dožádání

 • převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD
 • provádění šetření na základě dožádání

9) Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami

 • pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy
 • pomoc uspořádat rodinné poměry
 • pomoc při spolupráci s orgány soc.zabezpečení, úřady práce
 • zprostředkování pomoci poradenského zařízení
 • organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče

10) Spolupráce s ústavem, sdílení informací

 • projednávání umístění dítěte do diagnostického ústavu
 • projednávání ukončení nebo prodloužení ústavní výchovy
 • přijímání informací o útěku dítěte z ústavu

11) Provádění šetření, vydávání stanovisek souvisejících s ústavní péčí

 • korespondence/pohovory s dětmi v ústavní péči
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy
 • provádění šetření pro účely pobytu dítěte mimo ústav
 • vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav

12) Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • přijímání informace o dětech umístěných do ZDVOP
 • návštěvy dítěte v ZDVOP
 • podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP
 • povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP
 • vydávání vyjádření o důvodností umístění dítěte v ZDVOP

13) Výkon pracovní pohotovosti

SQ 7 Prevence

7a OSPOD Pohořelice aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.


OSPOD Pohořelice aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti podle § 6 zákona č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Toto vyhledávání a monitorování probíhá zejména formou sociálního šetření v terénu při provádění šetření v jiném případu, cílenou depistáží formou šíření informací o práci OSPOD (distribuce letáků, osvěta na školách,…), spoluprací s institucemi (setkávání v rámci kulatých stolů, komisí, případových konferencí,…).   Pracovníci OSPOD preventivně působí též přímo na rodiče či děti během společných jednání. Vhodně je motivují k posilování a budování rodičovských kompetencí. Efektivně radí a podporují i v oblasti výchovy dětí a mládeže. Pracovníci mají také k dispozici řadu interních, ale i externích materiálů a literatury týkajících se prevence.

7b OSPOD Pohořelice v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policii České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.


OSPOD Pohořelice v rámci preventivních opatření spolupracuje s dalšími subjekty, které sídlí v i mimo ORP Pohořelice. Prevenci vnímá jako soustavu opatření, která mají předcházet nežádoucím sociálně-patologickým jevům.

OSPOD Pohořelice aktivně spolupracuje v oblasti prevence zejména se školami a školskými zařízeními, zdravotnickými organizacemi, státními i nestátními organizacemi.

Školy a školská zařízení

OSPOD spolupracuje nejen se základními a mateřskými školami na území ORP Pohořelice, ale také se školami a školskými zařízeními mimo území ORP (např. střední odborná učiliště, střední odborné školy, pedagogicko-psychologické poradny, Střediska výchovné péče a to především měst Brno, Mikulov, Moravský Krumlov, Židlochovice).

Zdravotnická zařízení

OSPOD má navázánu spolupráci s místními dětskými lékaři, s gynekologicko-porodním oddělením Nemocnice Ivančice a FN Brno Bohunice, také s dětským centrem rodinného typu Chovánek, Brno-Bystrc. Tato spolupráce je důležitá zejména v případech nahlášení informace týkající se ohrožených dětí a to neprodleně telefonicky, případně písemnou formou.

Městská policie a Policie ČR

Spolupráce s OSPOD probíhá v rámci poskytnutí informací týkajících se podezření, zda dítě nespadá do kategorie ohrožených dětí a v účasti u výslechů nezletilých dětí. Dále v rámci výkonu pohotovosti SPO a součinnosti při preventivních aktivitách.

Organizace poskytující sociální služby

Pracovníci OSPOD mají přehled o nabízených službách v rámci Jihomoravského kraje, využívají „Adresáře sociálních služeb“, zpracovaného Jihomoravským krajem.

Odborná služba

OSPOD aktivně spolupracuje zejména s „Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – PhDr. Trávníčka “ a jinými organizacemi zaměřených na péči o rodinu a děti. Tato spolupráce může probíhat i přímo v prostorách Jednací místnosti OSPOD na Městském úřadě Pohořelice.

ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

OSPOD Pohořelice se v případech, kdy dítěti je zapotřebí poskytnout okamžitou pomoc a ochranu, obrací na ZDVOP především ve městě Brně, ale k dispozici má přehled těchto zařízení v rámci Jihomoravského kraje. Ten je také umístěn na stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=251366&TypeID=61.

Na tato zařízení se mohou také, v případě potřeby, obracet děti i zákonní zástupci dítěte.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

OSPOD Pohořelice je svolavatelem komise pro SPOD, na které řeší aktuální témata pro prevenci v celém správním obvodu ORP a jiná aktuální témata. Předsedou komise je starosta města, tajemnicí sociální pracovnice Bc. Renata Štursová, která také shromažďuje všechny podklady a zápisy z jednání. Členové komise jsou zástupci základní a mateřské školy v Pohořelicích a Vlasaticích, dětský a dorostový lékař, zástupce Policie ČR.

Komise se schází 2x ročně, případně dle potřeby a řeší aktuální otázky týkající se problematiky sociálně-právní ochrany dětí.

Případové konference

OSPOD Pohořelice uplatňuje multidisciplinární přístup a je aktivním svolavatelem případových konferencí, na kterých jsou přítomni i profesionálové širokého spektra odborností. Také spolupracuje i s dalšími odborníky a v případě potřeby je kontaktuje (Úřad práce ČR, PPP

Mikulov, PPP Brno-venkov, PPP Židlochovice, praktičtí a dětští lékaři, psychologové, psychiatři, atd.).

Mediace

OSPOD Pohořelice má možnost nabídnout tento způsob řešení rodinných problémů, a to formou poskytnutí kontaktů na organizace zabývající se mediací, případně i zajištění potřebných prostor pro její poskytnutí v budově MěÚ Pohořelice, Jednací místnosti, za daných podmínek.

Grantové programy

Úsek regionálního rozvoje, náležejícího do dikce kanceláře tajemníka Městského úřadu Pohořelice, vstupuje do grantových programů nejen s preventivním charakterem. Za OSPOD Pohořelice se jeví spolupráce jako přínosná z hlediska vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, s výstupem doporučujícího charakteru.

SQ 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán dítěte

9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany Pohořelice základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména:

 • Respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • Vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • Podporuje samostatnost klientů,
 • Uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • Motivuje k péči o děti,
 • Posiluje sociální začleňování klientů,
 • Důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,
 • Podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • Informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany

Každý pracovník OSPOD Pohořelice jedná v souladu se základními principy SPO:

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

Pro naplnění těchto principů a kvalitní práci na poli SPOD využívá každý pracovník OSPOD základní dokumenty týkající se práv dětí, ochrany dětí a dodržuje všeobecně uznávaná pravidla sociální práce. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 • Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Etický kodex sociálních pracovníků
 • Etický kodex úředníka

Pracovníci OSPOD Pohořelice rovněž seznamují své klienty v rámci jednání (poučení pro rodiče) a informovanosti (nástěnka, webový portál) o jejich právech a principech práce SPOD.

Zároveň pracovníci OSPOD Pohořelice zohledňují zkušenosti z praxe svých starších kolegů, či kolegů OSPOD z jiných MěÚ a dále se sebevzdělávají na poli SPOD a sociální práce.

9b Orgán sociálně-právní ochrany Pohořelice zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo na dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.


Klientům se specifickými potřebami je výkon SPOD poskytován ve stejné míře jako ostatním klientům. Všichni pracovníci SPOD Pohořelice jsou připraveni na práci s klientem se specifickými potřebami a jsou schopni pohotově reagovat i v případě, kdy si práce vyžaduje speciální formu komunikace jako je např. znaková řeč aj.

Pracovníci OSPOD Pohořelice v případě potřeby mohou v „Adresáři sociálních služeb pro Jihomoravský kraj“ a na internetu nalézt také informace o tlumočení a sjednat si tyto služby tak, aby nebyl výkon SPOD ohrožen.

Na MěÚ Pohořelice pracuje zároveň personál, který hovoří anglicky, německy, francouzsky, rusky a maďarsky. V akutních případech je tedy možné tyto pracovníky požádat o pomoc nebo pomocí internetu vyhledat nejbližšího překladatele v okolí.

Probíhá-li jednání se zdravotně znevýhodněnou osobou respektují všichni pracovníci OSPOD doprovodnou osobu, která tohoto klienta doprovází, pomáhá mu a případně i tlumočí.

 

 

9c OSPOD Pohořelice provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen "vyhodnocování“) zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, provádí OSPOD podrobné vyhodnocování.


Vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny je jedna ze základních metod sociální práce pro efektivní práci s dítětem a rodinou. Všichni pracovníci OSPOD se pro jeho vytváření řídí zákonem č.359/1999 Sb., vyhláškou č.473/2012 Sb. a metodickými pokyny nadřízených orgánů tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu vyhodnocování situace dítěte.

OSPOD Pohořelice (především kurátor pro mládež) k tomuto využívá programu SVI (systém včasné intervence), jehož součástí je i elektronická verze vyhodnocení (základní a podrobné).

Vyhodnocování není jednorázovým úkonem, ale sledem několika úkonů konaných souběžně s využitím dalších informací a je zhodnoceno pro každé dítě samostatně, vyjma sourozenců.

Lhůty pro základní vyhodnocení jsou 15 až 30 dnů od přijetí případu, pokud během základního vyhodnocování pracovník usoudí, že se jedná o dítě uvedené v § 6, přejde automaticky k vyhodnocení podrobnému, na které má lhůtu 30 dní. Výstupem z tohoto podrobného vyhodnocení je Individuální plán ochrany dítěte.

9d OSPOD Pohořelice zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá.

 


 

Klíčový sociální pracovník (koordinátor případu) zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a případně jej uzavírá.

Individuální plán ochrany dítěte (dále IPOD) je plán práce s dítětem a jeho rodinou. Je zpracováván vždy, pokud po provedení podrobného vyhodnocení situace dítěte koordinátor zjistí ohrožení na životě, zdraví, bezpečí a příznivém vývoji dítěte dle § 6 (zejm. s ohledem na četnost a intenzitu) ve spojení s § 9a a § 10 zákona o SPO a to ve lhůtě do 30 dnů od přijetí případu.

IPOD je zpracováván ve spolupráci s dítětem a rodinou, určuje cíle pro zlepšení situace a stanoví konkrétní kroky k naplnění těchto cílů. Pravidelně dochází k aktualizaci a přehodnocování IPOD a to v termínu min. 1x za 6 měsíců.

IPOD se uzavírá v případě, kdy je vyhodnoceno, že v rodině už nejsou žádné důvody k pokračování spolupráce s OSPOD.

SQ 13 Vyřizování a podávání stížností

13a OSPOD Pohořelice má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.


Stížnost je podání, které obsahuje vyjádření nesouhlasu či nespokojenosti s kvalitou SPOD, s přístupem a chováním jednotlivých pracovníků OSPOD Pohořelice k veřejnosti, či klientům.

Formy podání

 • ústně, kterémukoliv pracovníkovi OSPOD Pohořelice, nebo kterémukoliv pracovníkovi sociálního odboru MěÚ Pohořelice
 • písemně na podatelně úřadu nebo prostřednictvím České Pošty
 • elektronickou poštou na email podatelny, nebo adresovanou kterémukoliv zaměstnanci OSPOD Pohořelice
 • datovou schránkou (ID 5vjbzr8 )
 • telefonicky kterémukoliv pracovníkovi OSPOD Pohořelice, nebo kterémukoliv pracovníkovi sociálního odboru MěÚ Pohořelice

Pokud je stížnost podána jinak než písemně s podpisem, či elektronicky s elektronickým podpisem (např. stížnost sdělená přes e-mail bez elektronického podpisu, telefonicky, či ústně), je stěžovatel vyzván, aby tuto stížnost písemně doplnil originálem nebo stížností shodného znění, opatřenou podpisem ve lhůtě do třech pracovních dní od vyrozumění o přijetí stížnosti , jinak se stížností bude nakládáno podobně jako s podnětem a bude na posouzení vedoucí odboru sociálního a zdravotního, jak s ní bude naloženo. V případě ústní stížnosti na MěÚ Pohořelice je o tomto proveden úřední záznam.

Náležitosti, které by měla stížnost obsahovat, jsou:

 • čeho se stížnost týká (např. postup práce OSPOD, podjatost pracovníka)
 • jméno stěžovatele a jeho podpis (i v elektronické podobě)
 • datum sepsání stížnosti

Všechny stížnosti podané oficiální cestou s podpisem stěžovatele jsou řešeny dle § 175 zákona 500/2004 Sb. a vnitřní směrnice města č. 5/2011. Stížnosti podané anonymně jsou brány jako podněty ke zlepšení poskytování SPOD.

Přijatou stížnost zaeviduje pracovník na podatelně úřadu v běžné pracovní dny a v pracovní dobu, opatří ji PIDem (přelepka s čárkovým kódem), následně je odeslána tajemníkovi úřadu, kde je zachován originál. Kopie stížnosti je poté přidělena vedoucí odboru sociálního a zdravotního (pokud není stížnost vedena proti ní). Max. lhůta pro vyřešení stížnosti je 30 dní,

pokud je však řešení stížnosti komplikované a vyžaduje si delší dobu, je o tomto stěžovatel písemně vyrozuměn.

V případě, že se nejedná o anonymní stížnost je s výsledkem stížnosti stěžovatel písemně seznámen. Kopie stížnosti a vyrozumění pro stěžovatele jsou založeny u vedoucí odboru sociálního a zdravotního.

Pokud není stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, má možnost podat stížnost nadřízenému vedoucí sociálního oboru, tj. tajemníkovi úřadu.

Po náležitém prošetření stížnosti je stížnost vyhodnocena jako:

 • opodstatněná = vedoucí sociálního odboru vyvodí důsledky (např. přidělí případ jinému pracovníkovi) a vyrozumí písemně stěžovatele
 • neopodstatněná = vyrozumí písemně stěžovatele a jakékoliv další stížnosti, které se týkají, již prošetřené stížnosti budou odloženy

Anonymní stížnosti, či stížnosti podané neoficiálně (bez podpisu a uvedení totožnosti, či bez zapsání do protokolu) jsou založeny do spisů, kterých se týkají, a je s nimi naloženo dle uvážení vedoucí odboru sociálního a zdravotního.

Pracovník OSPOD, který je objektem stížnosti (jeho chování či postup práce) se na základě žádosti vedoucí odboru ke stížnosti písemně vyjadřuje. Toto vyjádření je součástí šetření směřujícímu k vyřízení stížnosti.

Veškeré stížnosti a podněty jsou vnímány jako cenný zdroj informací o spokojenosti s poskytování SPOD a jsou vnímány jako příležitosti ke zdokonalení práce OSPOD Pohořelice a rozvoj jejich pracovníků.

V případě, že je občan nespokojen s vyřízením jeho stížnosti, má možnost se obrátit na nadřízený orgán, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně na nezávislého ombudsmana.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor ochrany práv dětí, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha
Telefon: 221 921 111, 221 922 363
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: http://www.mpsv.cz/cs/
Datová schránka: sc9aavg

Veřejná ochránkyně práv (ombudsman)

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Údolní 39 602 00 Brno
Telefon: 542 542 777
E-mail: podatelna@ochrance.cz
Web: www.ochrance.cz
Datová schránka: jz5adky

13b OSPOD Pohořelice informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.


Na možnost podat stížnost, či podnět je každý klient OSPOD Pohořelice, či jakákoliv jiná fyzická osoba, či právnická osoba informována:

 • na webovém portále města Pohořelice
 • na nástěnce před kanceláří č. C 210 v budově C
 • případně při jednání na MěÚ Pohořelice nebo během šetření mimo MěÚ Pohořelice

SQ 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14a Orgán sociálně-právní ochrany Pohořelice zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.


OSPOD Pohořelice má k dispozici adresář poskytovatelů soc. služeb na území JMK, který je možné využít při nabízení potřebných návazných služeb svým klientům. Poskytuje jim též doplňující informace o službách z oblasti sociálně-právní ochrany, nabízí kontakty na organizace nebo jim kontakt s nimi zprostředkuje. Koordinuje využívání služeb klienty tak, aby vhodně doplňovaly podporu poskytovanou orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Sociální pracovníci volí výběr dalších služeb s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny, a to vždy tak, aby byly v souladu s cíli stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Klienty k využití vhodných služeb motivují a služby doporučují v potřebném rozsahu.

OSPOD Pohořelice využívá prorodinných služeb zejména v okruhu do cca 50km od města Pohořelice nezávisle na okresech.

Návazné služby jsou rozděleny do kategorií:

 • zdravotnické
 • školské
 • nestátní neziskové organizace
 • úřady a vládní instituce
 • soukromé subjekty

Pokud je to možné odkazují se klienti nejprve na služby bezplatné, až posléze na služby, které si musí klient hradit sám.

14b OSPOD Pohořelice se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči, nebo v péči kurátorů.

 


 

Pracovníci OSPOD se intenzivně věnují oblasti přípravy na samostatný život zejména u dětí starších 16 let, které se nacházejí:

 • v ústavní výchově,
 • v náhradní rodinné péči (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, péče jiné fyzické osoby),
 • v péči kurátorky pro děti a mládež.

Koordinátor případu vypracovává u těchto dětí podrobné vyhodnocování. Ve spolupráci s dítětem zahrnuje oblast přípravy na samostatný život do individuálního plánu ochrany dítěte, a to vždy s ohledem na individuální potřeby každého jednotlivého dítěte. Následně průběžně mapuje a monitoruje průběh přípravy dítěte na samostatný život.

Oblast přípravy na samostatný život u dítěte staršího 16 let zahrnuje zejména:

 • jeho přípravu na budoucí povolání,
 • pravděpodobnost uplatnění na trhu práce,
 • uplatnění nároků na pojistné a nepojistné dávky,
 • přípravu k samostatnému bydlení,
 • finanční gramotnost,
 • problematiku mezilidských vztahů.

Pokud je takové dítě v evidenci pracovníků SPOD i krátce před dosažením zletilosti, pak je seznámen s kurátorkou pro dospělé, která je pracovnicí sociálního odboru. Dítěti je vysvětlena funkce kurátora pro dospělé a představeny služby, které může dítěti nabídnout.

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu