Odbor územního plánování a stavební úřad

Odbor územního plánování a stavební úřad zajišťuje výkon státní správy a stavebních správních činností v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro správní území vykonává:

A) na úseku stavebního řádu pro město Pohořelice (včetně části Nová Ves a Smolín), Vlasatice, Pasohlávky (včetně k.ú. Mušov), Ivaň, Přibice, Vranovice, Loděnice, Branišovice, Malešovice, Odrovice, Šumice a Troskotovice:

 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, ochrannném pásmu, o umístění staveb
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy a vydává územní souhlas
 • rozhoduje ve stavebním řízení a vydává stavební povolení
 • přijímá ohlášení staveb, stavebních úprav a udržovacích prací
 • provádí řízení k nařízení zabezpečovacích prací případně nezbytných úprav staveb
 • provádí řízení o odstranění nepovolených staveb, nařizuje odstranění staveb a provádí řízení o odstranění stavby na žádost navrhovatele
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu
 • projednává delikty právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů podle stavebnímu řádu
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby
 • vydává vyjádření a stanoviska v souladu se stavebním zákonem
 • zajišťuje výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu

B) na úseku územního plánování

 • pořizuje územně plánovací dokumentaci pro město Pohořelice včetně jejích změn
 • na žádost obcí Vlasatice, Pasohlávky (včetně k.ú. Mušov), Ivaň, Přibice, Vranovice, Loděnice, Branišovice, Malešovice, Odrovice, Šumice a Troskotovice pořizuje územně plánovací dokumentace příslušných obcí a jejich změny.
 • pořizuje územní studie pro celý správní obvod ORP
 • pořizuje územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území
 • provozuje geografický informační systém GIS
 • vydává vyjádření a stanoviska v souladu se stavebním zákonem
 • zajišťuje výkon státního dozoru ve věcech územního plánování
 • vydávání závazných stanovisek dotčeného orgánu územního plánování dle ust §96b stavebního zákona

Aktualizováno 1.3.2018

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Kontakty SÚ

Katastralní úřad 524 163 254
JMP 532 158 269
Eon 800 125 698

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu