Technologické centrum

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku - 1.část - technologické centrum

14. listopadu 2011

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

„TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP POHOŘELICE – 1. AŽ 3. ČÁST PROJEKTU CZ1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovermentu v obcích“ 1. část – technologické centrum“

Ve výběrovém řízení byly hodnoceny nabídky firem:

· C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00, IČ:27675645
· UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 31, Brno 621 00, IČ:63476223

Na základě hodnocení nabídek dle kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci tj.

n

Kritéria hodnocení

Váha

1

Pořizovací cena (celkový součet) včetně DPH – součet cen za dodávku uvedenou v příloze č.1 a č.2

85%

2

Cena technické podpory po dobu 5 let (celkový součet) včetně DPH – cena za služby dle specifikace přílohy č.3

15%

získaly předložené nabídky toto bodové pořadí:

Pořadí:

Firma

Počet získaných bodů

1.

C SYSTEM CZ a.s.

100,00

2.

UNIS COMPUTERS, a.s.

80,52

Nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy:

Obchodní firma: C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo/ místo podnikání: Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ: 27675645
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 1 a 2 zadávací dokumentace): 2 231 404,00 Kč
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace): 554 400,00 Kč
Počet dosažených bodů: 100,00

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky viz §110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Do uvedené doby je zadavatel vázán § 82 (1) zákona.

vyvěšeno : 20.11.2011

Nepodstatné změny v zadávacích dokumentacích

14. listopadu 2011

Aktualizovaná zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
(2. a 3. část projektu)

Město Pohořelice jako zadavatel veřejné zakázky doplňuje a upravuje zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení. Zadavatel tak reaguje na drobné formální chyby a zjištěné skutečnosti, které by mohli vést ke zbytečným dotazům od potenciálních uchazečů.

V zadavací dokumetaci na IS ekonomických agend byly doplněny požadavky na příjmové agendy - v zadání byly sice zmíněny, ale nebyly specifikovány v tabulce zadavací dokumentace.
V zadavací dokumentaci na redakční systém správy obsahu webových stránek Města Pohořelice, byly upraveny následující požadavky :
  • zrušen požadavek na duplicitu článku v rámci obsahu webových stránek - důvodem je nejednoznačný odkaz na článek, s kterým by mohli mít problém webové vyhledavače
  • hromadný tisk uveřejněných článků do formátu PDF - důvodem je nemožnost nakoupit SW třetí strany, který by tuto funkcionalitu plně splňoval (podpora češtiny a správná interpretace CCS stylů podle normy)
  • byly opraveny formální chyby (překlepy) ve smlouvách o dílo

Pro oboustranné zjednodušení práce s vyplňováním příloh a jejich následným vyhodnocováním byly předělány tabulky, které jsou obsahem příloh tak, aby bylo možné je vyplnit pomocí počítače bez nutnosti jakýkoliv neoprávněných manipulací.

Ta tímto účelem jsou na následujících odkazech ke stažení „excelovské“ dokumenty, které obsahují aktualizované tabulky zadávacích dokumentací k vyplnění technických specifikací uchazečů.

Tyto vyplněné tabulky plnohodnotně nahrazují vyplněné přílohy, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci v odstavci 3.4. Cena.

Tabulky požadujeme vytisknout barevně a i barevně je převést do PDF formátu na CD nosič, který je povinnou součástí nabídky, kde budou spolu s ostatními dokumenty. Současně budou na CD nosiči i vyplněné tabulky v původním formátu, pro pohodlnější srovnání nabízených hodnot. Barevné vyvedení je nutné z důvodů správné publicity projektu.

Následující tabulka obsahuje odkazy na aktuální zadavací dokumentace ve formátu *.xls a smlouvy o dílo ve formátu *.doc

Spisová služba
IS ekonomických agend
Vyvolávací systém
Redakční systém
Elektronické formuláře
Desktop manager system

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz

vyvěšeno : 14.11.2011

 

Nové vyběrové řízení na 2. a 3. část projektu

18. října 2011


Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze 2.část a 3.část veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky již byla soutěžena.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
(2. a 3. část projektu)

Tento článek obsahuje zadávací dokumentaci pro 2. a 3. část - druhé výběrové řízení veřejné zakázky. Předchozí výběrové řízení na tyto části bylo zrušeno dne 18.10.2011. (viz. článek Zrušení výběrového řízení „Technologické centrum ORP Pohořelice – 2. až 3. část projektu) ..

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 - 2. a 3. část
Příloha č. 4. Zadávací dokumentace - Elektronická spisová služby
Smlouva o dílo - Elektronická spisová služby
Příloha č.5. Zadávací dokumentace - Ucelený IS ekonomických agend úřadu
Smlouva o dílo - Ucelený IS ekonomických agend úřadu
Příloha č.6. Zadávací dokumentace - Technická specifikace vyvolávací systém
Smlouva o dílo - Technická specifikace vyvolávací systém
Příloha č.7. Zadávací dokumentace - Redakční systém webových stránek
Smlouva o dílo - Redakční systém webových stránek
Příloha č.8. Zadávací dokumentace - Systém elekronických formulářů
Smlouva o dílo - Systém elekronických formulářů
Příloha č.9. Zadávací dokumentace - Desktop managenent system
Smlouva o dílo - Desktop managenent system
Kontaktní osoby :
MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz
Zveřejněno : 18.10.2011

Prodloužení lhůty na doručení nabídek

12. října 2011


Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ 
2. a 3. část - druhé výběrové řízení veřejné zakázky

Město Pohořelice oznamuje prodloužení lhůty pro doručení nabídek tohoto výběrového řízení.

Termín je prodloužen do 31.10.2011 do 11:00 hod.
Otevírání obálek je stanoveno na 31.10. 2011 v 12:30 hod.
Původní termín byl 14.10.2011.

Kontaktní osoby :
MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz

Zveřejněno : 12.10.2011

Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci na TC - 1

7. září 2011

Dle §49 odst. (1) zákona c. 137/2006 Sb. zasíláme následující dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

V dokumentu „Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice“ jsou uvedeny technické požadavky zadavatele, ke kterým žádáme následující upřesnění:

Odpovědi na dotazy jsou k dispozici po rozkliknutí nadpisu v detailu článku.


Zveřejněno 7.9.2011

 

2. Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

26. srpna 2011

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze technologické centrum (1.část veřejné zakázky). Ostatní části budou soutěženy později.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

 

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

 

První část je již soutěžena. Tento článek obsahuje zadávací dokumentaci pro 2. a 3. část - druhé výběrové řízení veřejné zakázky

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 - 2. a 3. část

Příloha_4_Zadávací_dokumentace_elektr_spisové_služby
Smlouva_o_dílo_spisová_služba

Příloha_5_Zadávací_dokumentace_Ucelený_IS_ekonom_agend_úřadu
Smlouva_o_dílo_ekonomické_agendy

Příloha_6_Tech_specifikace_vyvolávací_systém
Smlouva_o_dilo_vyvolávací_systém

Příloha_7_Zadávací_dokumentace_redakční_ systém_webových_stránek
Smlouva_o_dílo_redakční_systém

Příloha_8_Zadávací_dokumentace_pro_systém_elektronických_formulářů
Smlouva_o_dílo_elektronické_formuláře

Příloha_9_Zadávací dokumentace_pro_desktop_managment_system
Smlouva_o_dílo_DMS

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz

Zveřejněno : 26.8.2011

Nepodstatná změna zadávací dokumentace

15. srpna 2011

V zadávací dokumentaci jsme zrušili v bode 5.2. následující větu :

"Zadavatel bude jednotlivě hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů bodovací metodou za každou poptávanou komoditu zvlášť."

Tato věta je mírně zavádějící ve finálním znění zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že se touto úpravou nemění zadání, nemění se ani termíny výběrového řízení.

Upravená zadavací dokumentace projektu - 1. část v plném znění

Zveřejněno: 15.8.2011

Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

12. srpna 2011


Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze technologické centrum (1.část veřejné zakázky). Ostatní části budou soutěženy později.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.0687 - část 1

Příloha 1 - Technické zadání technologického centra

Příloha 2 - Technické zadání emailového a komunikačního serveru

Příloha 3 - Technické zadání služeb
Smlouva o dílo


Zveřejněno: 12.8.2011

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu