Červen 2018 Archiv Úřední deska

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 29. června 2018    Bylo sňato: 15. července 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Rozpočtové opatření 2018 - č. 4

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22060/ro-4-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis ZM ze dne 20.6.2018, usnesení 4/XXV/18).

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

Bylo vyvěšeno dne: 27. června 2018    Bylo sňato: 31. července 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválený závěrečný účet a účetní závěrku města Pohořelice za rok 2017. Schválený závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C323 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny od 7.00 hodin do 15.30 hodin.

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Bylo vyvěšeno dne: 26. června 2018    Bylo sňato: 4. července 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: „Přístavba předsazených betonových lodžií“ na pozemcích parc.č. 389/1 a 389/10 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Oznámení o zahájení řízení: Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

Bylo vyvěšeno dne: 20. června 2018    Bylo sňato: 6. července 2018

Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2018    Bylo sňato: 3. července 2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k vodnímu dílu „Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě“.

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 18. června 2018    Bylo sňato: 4. července 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou č. j. MUPO-25138/2018/OD/SAM -  "Pohořelice - IV. etapa, ulice Polní - inženýrské sítě"

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 15. června 2018    Bylo sňato: 3. července 2018

Vedoucí Městského úřadu Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

- referent odboru dopravy - registr vozidel

- přihláška

vyvěšeno:  15.6.2018    sňato:  3.7.2018

Územní energetická koncepce JMK

Bylo vyvěšeno dne: 14. června 2018    Bylo sňato: 14. července 2018

Krajský úřad, odbor ŽP zveřejnilo informaci o oznámení koncepce - Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje (na období 2018 - 2043) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení.

Svolání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2018    Bylo sňato: 21. června 2018

Dne 20. 6. 2018 se koná zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Rozhodnutí č.j. MUPO-5834/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 13. června 2018    Bylo sňato: 29. června 2018

Rozhodnutí - společné povolení pro umístění a povolení změny stavby před dokončením pro stavbu: Farma pro chov brojlerů Šumice.

Příloha: výkres situace č. C 2

Oznámení o přerušení el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 11. června 2018    Bylo sňato: 11. července 2018

Dne 09.07.2018 od 08:00 do 10:00 hod.

Vypnutá oblast: areál bývalých kasáren

Územní rozhodnutí "Optika Přibice 2"

Bylo vyvěšeno dne: 8. června 2018    Bylo sňato: 23. června 2018

Rozhodnutí o umístění stavby „Optika Přibice 2“, podzemní telekomunikační vedení sítí elektronických komunikací na pozemcích v k.ú. Přibice.

Informace o registračním úřadě pro volby do zastupitelstev obcí

Bylo vyvěšeno dne: 7. června 2018    Bylo sňato: 8. srpna 2018

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 a 4 zákona č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění zveřejňujeme: Informaci o registračním úřadě a potřebném počtu podpisů na peticích

Veřejné vyhlášky ustanovení opatrovníka

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bylo sňato: 9. července 2018

Veřejná vyhláška
oznámení o možnosti převzít doručovanou písemnost

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místě příslušný orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 66 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznamuje

Damian Cukierski nar. 26.05.1990, bytem 282 00 Staszów, Jana Pawła II 409
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-15234/2018/OD/JLE, ze dne 11.04.2018
rozhodnutí č.j. MUPO-6208/2018/OD/LJE, ze dne 14.2.2018
informační formulář, č.j. MUPO-6252/2018/OD/JLE, ze dne 14.2.2018

Sandro Engeli nar. 11.10.1992, bytem 8586 Riedt B. Erlen, Hauptsrasse No. 23
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20955/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14736/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018

Jacek Marek Wojtasik nar. 30.04.1954, bytem 014 39 Warszawa, Dalibora No. 8
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-20960/2018/OD/JLE, ze dne 16.05.2018
příkaz č.j. MUPO-14712/2018/OD/LJE, ze dne 9.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-14721/2018/OD/JLE, ze dne 9.4.2018

Petar Hrtica nar. 08.08.1982, bytem 1020 Wien, Vorgartenstr No. 128/1051
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o stanovení opatrovníka, č. j. MUPO-23640/2018/OD/JLE, ze dne 06.06.2018
příkaz č.j. MUPO-18244/2018/OD/LJE, ze dne 25.4.2018
informační formulář, č.j. MUPO-18250/2018/OD/JLE, ze dne 25.4.2018

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se adresátu prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedené písemnosti lze převzít u oprávněné úřední osoby, Ing. Jiřího Ledviny, v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 1. patro, místnost č. C205, v úředních hodinách nebo individuálně dle telefonické domluvy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Usnesení č.j. 137 EX 1844/14-112

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bylo sňato: 13. července 2018

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Kocián - dražební vyhláška

Územní rozhodnutí č.j. MUPO-17771/2018/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bylo sňato: 22. června 2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby: Pohořelice, Znojemská, U Cihelny, obnova NN

Příloha: Situační výkres

Veřejná vyhláška - č.j. MUPO-23435/2018/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 6. června 2018    Bylo sňato: 22. června 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává:

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-23435/2018/OD/SAM - "Chodníky v průtahu obcí 2. a 3. etapa" v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova

Závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2017

Bylo vyvěšeno dne: 1. června 2018    Bylo sňato: 21. června 2018

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2017. Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2017 je zveřejněn níže:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu