Srpen 2018 Archiv Úřední deska

Usnesení o stanovení opratrovníka MUPO 1697/2018

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2018    Bylo sňato: 16. září 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 124
odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“ a „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, rozhodl
t a k t o :
Iman Dar Gham, nar. 21.08.1969, bytem: Sao Paulo, Sao Paulo č.p. 22
se v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, pro správní řízení vedené z moci úřední pod Spis. zn.: SZ MUPO 1697/2018
ustanovuje opatrovník Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Ustanovení opatrovníka  Veřejná vyhláška

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2018    Bylo sňato: 15. září 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - příloha

Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2018    Bylo sňato: 16. září 2018

Oznámení o zahájení řízení - Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. srpna 2018    Bylo sňato: 27. září 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města - pozemek p. č. 20 v k. ú. Smolín.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. MUPO 41094/2018/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 28. srpna 2018    Bylo sňato: 13. září 2018

Městský úřad Pohořelice, odbor ÚPSÚ - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro obec Přibice o umístění a povolení stavby "Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem".

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. srpna 2018    Bylo sňato: 12. září 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2018    Bylo sňato: 7. září 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - mapka

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2018    Bylo sňato: 7. září 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha; - viz příloha; - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2018    Bylo sňato: 7. září 2018

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bylo vyvěšeno dne: 22. srpna 2018    Bylo sňato: 19. září 2018

Dne: 18. 9. 2018 od 8:00 do 15:00 hod.

Vypnutá oblast: Pohořelice - Nová Ves (mapa )

Veřejná vyhláška č.j. MUPO 39033/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2018    Bylo sňato: 21. září 2018

MÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad vydává oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání pro stavbu: Farma pro chov brojlerů - dostavba haly SO 05 Šumice.

Svolání zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2018    Bylo sňato: 30. srpna 2018

Dne 29. 8. 2018 se koná XXVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice - viz pozvánka s programem.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2018    Bylo sňato: 21. září 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstva obce Pohořelice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 § 15, písm. g) zákona č. 4912001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - více informaci zde

Výběrové řízení č. BBV/2018

Bylo vyvěšeno dne: 21. srpna 2018    Bylo sňato: 19. září 2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízení aukcí 

Rozpočtové opatření 2018 - č.6

Bylo vyvěšeno dne: 20. srpna 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22308/ro-6-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 15.8.2018, usnesení č. 43/118/18).

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2018    Bylo sňato: 11. září 2018

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku města

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2018    Bylo sňato: 30. srpna 2018

Dne 29.08.2018 od 08:00 do 16:00 hod.

Vypnutá oblast: Smolín - vodojem, trafostanice Žabčice - netýká se domácností

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2018    Bylo sňato: 5. září 2018

Dne 04.09.2018 od 08:00 do 18:00 hod.

Vypnutá oblast: část ul. Lidická, Školní, Dlouhá, Pšeničná, nám. Svobody, celá ul. Kostelní, Stará Obec (mapa)

Záznam z losování

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2018    Bylo sňato: 5. října 2018

Záznam o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 - záznam

Poplatek za svoz odpadu - upozornění občanům

Bylo vyvěšeno dne: 15. srpna 2018    Bylo sňato: 1. října 2018

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný do 30.9.2018  

Roční poplatek bez slevy je 500,- Kč na osobu a rok.

Poplatníkům zapojeným do systému třídění odpadu, je poplatek snížen dle adresy trvalého pobyt a množství vytříděného odpadu na daném čísle popisném: 10-30 % - sleva ve výši 100 Kč na osobu, 30-50 % - sleva ve výši 150 Kč na osobu, nad 50 % - sleva ve výši 200 Kč na osobu.  

V případě, že poplatek není uhrazen včas a ve správné  výši, navyšuje se dlužná částka o 50%  - od 1.10.2018. Poplatník  pozbývá slevu.

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin

Bylo vyvěšeno dne: 14. srpna 2018    Bylo sňato: 5. října 2018

Branišovice          Cvrčovice          Ivaň          Loděnice          Malešovice          Odrovice 

Pasohlávky          Pohořelice         Přibice      Šumice            Troskotovice        Vlasatice

Vranovice

Záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bylo sňato: 31. srpna 2018

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění - záměr prodeje majetku města

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bylo sňato: 31. srpna 2018

 

Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě - 166 DD 296/18-3

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2018    Bylo sňato: 25. září 2018

Exekutorský úřad Hodonín, soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá - Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bylo sňato: 31. prosince 2018

Zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Mlýnský náhon. 

Veřejná vyhláška MUPO-36956/2018/ZP/TRR

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2018    Bylo sňato: 29. srpna 2018

Prodloužení vedení závlahového systému v katastru obce Drnholec a Troskotovice

Oznámení o uzavření VPS č.j. MUPO-36034/2018/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 8. srpna 2018    Bylo sňato: 24. srpna 2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Přístavba předsazených betonových lodžií na pozemcích parc. č.  389/1 a 389/10 v k. ú. Pohořelice nad  Jihlavou.

Usnesení č.j. 207 EX 6738/10-97

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2018    Bylo sňato: 17. října 2018

Exekutorský úřad Zlín, soudní exekutor JUDr. Jana Jarková - Usnesení o elektronické držbě movitých věcí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2018    Bylo sňato: 6. září 2018

 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (*.pdf, 16,9 kB)

Rozpočtové opatření 2018 - č. 5

Bylo vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bylo sňato: 31. března 2019

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 5/2018. Rozpočtové opatření je zveřejněno v elektronické podobě na adrese http://www.pohorelice.cz/file/22217/ro-5-2018.pdf

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři C304 Městského úřadu Pohořelice v úřední dny (zápis RM ze dne 18.7.2018, usnesení č. 36/117/18).

Sdělení o vyhlášení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého

Bylo vyvěšeno dne: 3. srpna 2018    Bylo sňato: 30. dubna 2019


Veřejná vyhláška č.j. MUPO 34294/2018/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 2. srpna 2018    Bylo sňato: 19. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Obec Přibice - "Přestavba a změna účelu veřejnoprávní smlouvy"

Informace o návrhu VPS č.j. MUPO-34294/2018/SU/PRJ

Bylo vyvěšeno dne: 1. srpna 2018    Bylo sňato: 9. srpna 2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby: Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem na pozemcích p. č. st. 351, p. č. 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 2199/2, 2861 a 2862 v k.ú. Přibice.

Státní pozemkový úřad

Bylo vyvěšeno dne: 1. srpna 2018    Bylo sňato: 2. října 2018

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu