Listopad 2020 Archiv Úřední deska

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č.  336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Ceník vodného a stočného na rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 30. prosince 2021

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. - ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 16. prosince 2020

Dne 15.12.2020 od 09:00 do 12:00 h 

Vypnutá oblast: Pohořelice Vídeňská č.p. 298

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-61429/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 16. prosince 2020

Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Troskotovice, obnova DS NN z TS Obec 1040012747 na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celkový situační výkres

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 17. prosince 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku

Rozpočtové opatření 09/2020

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29877/ro-9-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.11.2020, usnesení č. 18/53/20).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2020    Bylo sňato: 25. prosince 2020

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Veřejná vyhláška č.j. MO 74810/2020-1150Ol

Bylo vyvěšeno dne: 23. listopadu 2020    Bylo sňato: 8. prosince 2020

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení státního dozoru Olomouc zveřejňuje veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice.

Omezení úředních hodin Městského úadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2020    Bylo sňato: 24. prosince 2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz

V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

 

 

 

  Mgr. Patrik Pařil v.r.                                                             Ing. Zdeněk Blecha v.r.

1.    místostarosta města                                                               vedoucí úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č.j. 137 Ex 14133/19-63

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2020    Bylo sňato: 8. ledna 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Veřejná vyhláška čj. MUPO-80353/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2020    Bylo sňato: 6. prosince 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Smuteční síň a rozšíření hřbitova na pozemcích pč. 120/3, 127/1 a 131/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: katastrální situace stavby

OOP Pohořelice, Brněnská, cyklostezka a stezka pro chodce č.j. MUPO-81045/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2020    Bylo sňato: 4. prosince 2020

Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v Pohořelicích na ulici Brněnská z důvodu zprovoznění nového úseku pro cyklisty a chodce.
Dokument
Situační plánek

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2020    Bylo sňato: 30. listopadu 2020

Dne 25.11.2020 se koná v 16 hod. v kongresovém sálu MÚ veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Návrh OOP, dopravní značení v obci Šumice č.j. MUPO-80317/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. prosince 2020

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3967 v obci Šumice
Dokument
Situační plánek

Oznámení o přerušení dodávky el. eneregie

Bylo vyvěšeno dne: 11. listopadu 2020    Bylo sňato: 2. prosince 2020

Dne 01.12.2020 od 8:00 do 16:00 hod.
Vypnutá oblast:
Obec: Ivaň, Pasohlávky, Pohořelice - část Nová Ves
- část hlavní ulice, od hasičské zbrojnice, po konec obce směr Pasohlávky mimo č.p. 117 všechny ulice, od hlavní (od kostela a hasičské zbrojnice) směr hřiště a ZD včetně objektů za hřištěm a ČOV, mimo novou zástavbu č.p. 320 a 321 směr Vranovice ul u hřbitova č.p. 121 - 92 včetně RD 92,87,90,91 ul.. od hlavní č.p. 275 (hostince, potravin) a č.p. 111směr hřbitov po č.p. 142 a 116 Seznam zařízení postižených vypnutím Distribuční trafostanice 500388 Ivaň čs Distribuční trafostanice 500390 Nová Ves: Rybáři Distribuční trafostanice 500391 Ivaň STŘED Distribuční trafostanice 500392 Ivaň: U HŘIŠTĚ Distribuční trafostanice 500395 Ivaň: ZD (mapa)

Usnesení č.j. 007 Ex 5032/13-125

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2020    Bylo sňato: 11. prosince 2020

Exekutorský úřad Hodonín -  Usnesení o termínu dražby nemovitých věcí – elektronická dražba

Rozpočtové opatření 08/2020

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29780/ro-8-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 21.10.2020, usnesení č. 3/XX/20).

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. listopadu 2020

Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se koná v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno, v aule č. 116 Začátek jednání je ve středu 11. listopadu 2020 v 9:00 hodin - program

Územní rozhodnutí č. 32/2020 čj. MUPO-61441/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2020    Bylo sňato: 20. listopadu 2020

Územní rozhodnutí č. 32/2020 o umístění stavby: Troskotovice - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celková situace stavby

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2020    Bylo sňato: 21. listopadu 2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 04. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.  stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto: 
v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt.
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.
Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 1108 ze dne 30. října 2020, kterým vláda v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5 října 2020 po dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326.


Bc. Miroslav Novák v.r.                                                Ing. Zdeněk Blecha v.r.
     starosta města                                                              vedoucí úřadu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu