Listopad 2020 Archiv Úřední deska

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh je uveřejněn zde. Do jeho listinné podoby lze nahlédnou v budově Městského úřadu Pohořelice, kancelář č.  336, v úředních hodinách. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 16.12.2020 od 16.00 hodin při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 16. prosince 2020

Dne 15.12.2020 od 09:00 do 12:00 h 

Vypnutá oblast: Pohořelice Vídeňská č.p. 298

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-61429/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 16. prosince 2020

Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Troskotovice, obnova DS NN z TS Obec 1040012747 na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celkový situační výkres

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 30. listopadu 2020    Bylo sňato: 17. prosince 2020

Město Pohořelice zveřejňuje záměr odprodeje části pozemku

Rozpočtové opatření 09/2020

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 9. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29877/ro-9-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.11.2020, usnesení č. 18/53/20).

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 26. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. prosince 2020

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2021

Bylo vyvěšeno dne: 25. listopadu 2020    Bylo sňato: 25. prosince 2020

Návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava

Veřejná vyhláška č.j. MO 74810/2020-1150Ol

Bylo vyvěšeno dne: 23. listopadu 2020    Bylo sňato: 8. prosince 2020

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení státního dozoru Olomouc zveřejňuje veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice.

Omezení úředních hodin Městského úadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 22. listopadu 2020    Bylo sňato: 24. prosince 2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 23.listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:  

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.

a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz

V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

 

 

 

  Mgr. Patrik Pařil v.r.                                                             Ing. Zdeněk Blecha v.r.

1.    místostarosta města                                                               vedoucí úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č.j. 137 Ex 14133/19-63

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2020    Bylo sňato: 8. ledna 2021

Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Veřejná vyhláška čj. MUPO-80353/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. listopadu 2020    Bylo sňato: 6. prosince 2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Smuteční síň a rozšíření hřbitova na pozemcích pč. 120/3, 127/1 a 131/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: katastrální situace stavby

OOP Pohořelice, Brněnská, cyklostezka a stezka pro chodce č.j. MUPO-81045/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 19. listopadu 2020    Bylo sňato: 4. prosince 2020

Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu v Pohořelicích na ulici Brněnská z důvodu zprovoznění nového úseku pro cyklisty a chodce.
Dokument
Situační plánek

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 18. listopadu 2020    Bylo sňato: 30. listopadu 2020

Dne 25.11.2020 se koná v 16 hod. v kongresovém sálu MÚ veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice.

Návrh OOP, dopravní značení v obci Šumice č.j. MUPO-80317/2020/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 12. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. prosince 2020

Návrh opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3967 v obci Šumice
Dokument
Situační plánek

Oznámení o přerušení dodávky el. eneregie

Bylo vyvěšeno dne: 11. listopadu 2020    Bylo sňato: 2. prosince 2020

Dne 01.12.2020 od 8:00 do 16:00 hod.
Vypnutá oblast:
Obec: Ivaň, Pasohlávky, Pohořelice - část Nová Ves
- část hlavní ulice, od hasičské zbrojnice, po konec obce směr Pasohlávky mimo č.p. 117 všechny ulice, od hlavní (od kostela a hasičské zbrojnice) směr hřiště a ZD včetně objektů za hřištěm a ČOV, mimo novou zástavbu č.p. 320 a 321 směr Vranovice ul u hřbitova č.p. 121 - 92 včetně RD 92,87,90,91 ul.. od hlavní č.p. 275 (hostince, potravin) a č.p. 111směr hřbitov po č.p. 142 a 116 Seznam zařízení postižených vypnutím Distribuční trafostanice 500388 Ivaň čs Distribuční trafostanice 500390 Nová Ves: Rybáři Distribuční trafostanice 500391 Ivaň STŘED Distribuční trafostanice 500392 Ivaň: U HŘIŠTĚ Distribuční trafostanice 500395 Ivaň: ZD (mapa)

Usnesení č.j. 007 Ex 5032/13-125

Bylo vyvěšeno dne: 9. listopadu 2020    Bylo sňato: 11. prosince 2020

Exekutorský úřad Hodonín -  Usnesení o termínu dražby nemovitých věcí – elektronická dražba

Rozpočtové opatření 08/2020

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2020    Bylo sňato: 31. ledna 2021

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 8. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/29780/ro-8-2020.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 21.10.2020, usnesení č. 3/XX/20).

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 5. listopadu 2020    Bylo sňato: 12. listopadu 2020

Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se koná v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno, v aule č. 116 Začátek jednání je ve středu 11. listopadu 2020 v 9:00 hodin - program

Územní rozhodnutí č. 32/2020 čj. MUPO-61441/2020/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 4. listopadu 2020    Bylo sňato: 20. listopadu 2020

Územní rozhodnutí č. 32/2020 o umístění stavby: Troskotovice - veřejné osvětlení na pozemcích v k. ú. Troskotovice.

Příloha: Celková situace stavby

Omezení úředních hodin Městského úřadu Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 2. listopadu 2020    Bylo sňato: 21. listopadu 2020

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1114 o přijetí krizových opatření se s účinností ode dne 04. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.  stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto: 
v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.
Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt.
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.
Výše uvedené usnesení vlády České republiky bylo vydáno návaznosti na usnesení vlády č. 1108 ze dne 30. října 2020, kterým vláda v souladu s čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5 října 2020 po dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326.


Bc. Miroslav Novák v.r.                                                Ing. Zdeněk Blecha v.r.
     starosta města                                                              vedoucí úřadu

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu