Leden 2021 Archiv Úřední deska

Podpora obnovy kulturních památek v roce 2021

Bylo vyvěšeno dne: 29. ledna 2021    Bylo sňato: 1. března 2021

 Podpora obnovy kulturních památek v roce 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2021 pravidla dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28. února 2021 na MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad.

Příloha: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Mimořádné veterinární opatření

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2021    Bylo sňato: 27. února 2021

Nařízení Státní veterinární správy týkající se mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky - nařízení

OOP Pohořelice-Velký dvůr - přesun autobusové zastávky č.j. MUPO-3234/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2021    Bylo sňato: 12. února 2021

 Opaření obecné povahy, Pohořelice - přesun autobusové zastávky.
Dokument
Situační plánek

OOP Pohořelice, realizace kabelových rozvodů NN č.j. MUPO-3034/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 26. ledna 2021    Bylo sňato: 11. února 2021

 OOP Pohořelice, realizace kabelových rozvodů NN 
Dokument
Situace DIO

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-3028/2021/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 26. ledna 2021    Bylo sňato: 11. února 2021

 Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Silnice I/53, Branišovice - Pohořelice"
Dokument:

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2021    Bylo sňato: 11. února 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Cvrčovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2021    Bylo sňato: 8. března 2021

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Cvrčovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Cvrčovice.

Omezení úředních hodin

Bylo vyvěšeno dne: 22. ledna 2021    Bylo sňato: 15. února 2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 56 o změně krizových opatření, kterým se prodloužila účinnost Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, ve znění usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12 se s účinností ode dne 23. ledna 2021 do dne 14. února 2021 včetně stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:

v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: 
registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Záměr výpůjčky nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2021    Bylo sňato: 6. února 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2021    Bylo sňato: 5. února 2021

 Město Pohořelice vyhlašuje výběrové řízení na pozici - strážník městské policie 

přihláška 

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-2194/2021/SU/AUV

Bylo vyvěšeno dne: 21. ledna 2021    Bylo sňato: 6. února 2021

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Optická přístupová síť, ulice Dlouhá, Pšeničná, Mlýnská na pozemcích pč. 969, 71/7, 71/2, 1880, 1900, 1916, 1918/1, 1918/3, 1918/4, 1917/1, 1917/27, 2118/1, 2014, 1917/28, 2085, 2020, 2023/1, 3300/44, 6811, 6799, 2070/1, 1917/30, 2069, 2064, 2292, 2301/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace se zákresem trasy výkres č. C.1.2

Rozhodnutí čj. MUPO-79115/2020/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. ledna 2021    Bylo sňato: 5. února 2021

  Rozhodnutí - společné povolení pro stavbu: Smuteční síň a rozšíření hřbitova na pozemcích pč. 120/3, 127/1, 131/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: výkresy situace C.2C.3

Informace o podaném návrhu VPS čj. MUPO-1325/2021/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 18. ledna 2021    Bylo sňato: 27. ledna 2021

  Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Obnova střešní konstrukce budovy zámku čp. 62 na pozemku pč. 269/1 v k. ú. Branišovice.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 18. ledna 2021    Bylo sňato: 4. února 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje části pozemku města v. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Veřejná vyhláška čj. MUPO-494/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2021    Bylo sňato: 30. ledna 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - ČS u hřiště a retenční nádrž v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situace C.4C.5 - zákres v katastrální mapě

Informace MŽP o oznámení koncepce

Bylo vyvěšeno dne: 11. ledna 2021    Bylo sňato: 11. února 2021

MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence informuje o oznámení koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 2027" - viz příloha

Omezení úředních hodin

Bylo vyvěšeno dne: 8. ledna 2021    Bylo sňato: 23. ledna 2021

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 07. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření, kterým se prodloužila účinnost Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1379, se s účinností ode dne 11. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021 včetně stanovují úřední hodiny Městského úřadu Pohořelice takto:
v pondělí v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
ve středu v době od 08:00 do 11:00 a v době od 14:30 do 16:30 hod.
a to pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Prosíme veřejnost, aby zvážila nutnost návštěvy městského úřadu Pohořelice, preferujeme telefonický nebo e-mailový kontakt. Na odboru dopravy, registru vozidel je nutné se předem objednat telefonicky na číslech 519 301 372, 519 301 367 nebo 519 301 373, případně elektronicky na e-mailovou adresu: registr.vozidel@pohorelice.cz
V ostatních dnech bude městský úřad Pohořelice pro veřejnost uzavřen.

Nařízení pracovní povinnosti studenti

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2021    Bylo sňato: 23. února 2021

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům středních zdravotnických a vyšších zdravotnických škol na území Jihomoravského kraje ze dne 5. ledna 2021 - rozhodnutí

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu