Květen 2021 Archiv Úřední deska

Závěrečný účet Sdružení Čistá Jihlava

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2021    Bylo sňato: 25. června 2021

Zveřejnění Závěrečného účtu DSO Čistá Jihlava za rok 2020 a zprávy o přezkumu hospodaření včetně příloh

Veřejná vyhláška Ministerstva ŽP

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2021    Bylo sňato: 16. června 2021

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek - viz veřejná vyhláška, viz návrh OOP

Aukční vyhláška č.j. UZSVM/BBV/3209/2021-BBVM

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2021    Bylo sňato: 18. června 2021

ÚZSVM vyhlašuje Aukční vyhláškou konání aukce prostřednictvím elektronického aukčního systému. Předmětem aukce je pozemek v k.ú. Pasohlávky - viz Aukční vyhláška

Veřejná vyhláška č.j. MZE-33053/2021-15121

Bylo vyvěšeno dne: 31. května 2021    Bylo sňato: 19. června 2021

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhláškou Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu uplatnění připomínek

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2021    Bylo sňato: 23. června 2021

Dne 21.06.2021 od 07:00 do 21.06.2021 17:00 - zrušeno
Vypnutá oblast: Pohořelice - Brněnská č.p. 1 Poliklinika, k/996, k/996/3 viz mapa

Dne 22.06.2021 od 07:30 do 22.06.2021 15:30
Vypnutá oblast: Pohořelice - Velký Dvůr od č.p. 131 a 1006 po č.p. 584, 1003 a č.p. 215 za silnicí - viz mapa

Oznámení o zahájení územního řízení čj. MUPO-22208/2021/SU/DVJ

Bylo vyvěšeno dne: 27. května 2021    Bylo sňato: 12. června 2021

Oznámení o zahájení územního řízení o dělení nebo scelování pozemků - dělení pozemku pč. 5210 - zahrada v k. ú. Mušov.

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUMI 21022569

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2021    Bylo sňato: 14. června 2021

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně přístupné účelové komunikaci
Stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III. třídy č. 39613 a silnici III. třídy č. 39614, z důvodu rekonstrukce objízdných tras silnice III. třídy č. 39613 v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 52-059, most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín: 26.05.2021 – do doby provádění stavby – nejdéle do 11.06.2021

OOP
Situace DIO

Vyhlášení výběrového řízení na prodej nemovitých věcí

Bylo vyvěšeno dne: 26. května 2021    Bylo sňato: 29. června 2021

Lesy České republiky, s.p. vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí - pozemků v k. ú. Cvrčovice u Pohořelic - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2021    Bylo sňato: 12. června 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje částí pozemků

Územní rozhodnutí č. 22/2021 čj. MUPO-14825/2021/SU/HRI

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2021    Bylo sňato: 10. června 2021

Územní rozhodnutí č. 22/2021 o umístění stavby: Pohořelice, Brněnská, rozšíření NN, dobíjecí stanice na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

OOP z důvodu akce: II/14 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007 č.j. MUPO-21746/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 25. května 2021    Bylo sňato: 11. června 2021

OOP z důvodu akce: II/14 Drnholec - Mikulov, most ev.č. 414-007
OOP
Situace DIO
PČR, stanovisko, Brno-venkov

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2021    Bylo sňato: 10. června 2021

Dne 08.06.2021 od 08:30 do 08.06.2021 13:30 h

Vypnutá oblast: Pohořelice - Dvorní, Komenského č.p. 252, Loděnická od č.p. 577 po Dvorní, Tyršova od Komenského po č.p. 729 a 587 - viz mapa

Závěrečný účet a účetní závěrka 2020

Bylo vyvěšeno dne: 24. května 2021    Bylo sňato: 31. července 2021

Město Pohořelice zveřejňuje návrh závěrečného účtu a účetní závěrky města Pohořelice za rok 2020.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 21. května 2021    Bylo sňato: 10. června 2021

Dne 09.06.2021 od 7:30 do 15:30 

Vypnutá oblast: Pohořelice, Brněnská č.p. 407, 739, 750, 751, 752, 753 - viz mapa

Výzva Katastrálního úřadu pro JMK č.j. PD-19584/2021-703

Bylo vyvěšeno dne: 21. května 2021    Bylo sňato: 21. června 2022

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vyzývá oprávněné osoby z věcného břemene k nemovitostem, které se nachází na území obce Pohořelice, k..ú. Pohořelice nad Jihlavou - viz výzva oprávněné osobě z věcného břemene užívání

Záměr prodeje a pronájmu nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2021    Bylo sňato: 6. června 2021

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr pronájmu a prodeje plynárenského zařízení

Veřejná vyhláška č.j. SBS 06093/200/OBÚ

Bylo vyvěšeno dne: 19. května 2021    Bylo sňato: 4. června 2021

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského Brno doručuje  veřejnou vyhláškou oznámení o pokračování v řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín  

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2021    Bylo sňato: 3. června 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 18. května 2021    Bylo sňato: 5. června 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje jednotek č. 1098/17 až 1098/19 vymezených v budově č.p. 1098 a jednotek č. 1099/17 až 1099/19, vymezených v budově č.p. 1099

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2021    Bylo sňato: 2. června 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2021    Bylo sňato: 7. června 2021

9.6.2021 od 8:30 do 13:30

Vypnutá oblast: Pohořelice, ul. Znojemská jižní strana od č.p. 740 po č.p. 821 - viz mapa

Dražební vyhláška č.j. Č. j. 2612065/21/3005-80541-712618

Bylo vyvěšeno dne: 17. května 2021    Bylo sňato: 21. července 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává dražební vyhlášku - elektronická dražba nemovité věci

OOP, stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci u hotelu Termal, Pasohlávky, č.j. MUPO-20342/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 14. května 2021    Bylo sňato: 31. května 2021

OOP,  stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci u hotelu Termal, Pasohlávky
OOP
Situace DIO

Veřejná vyhláška čj. MUPO-4531/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 14. května 2021    Bylo sňato: 30. května 2021

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. 21/2021 o umístění stavby: ATC Merkur Pasohlávky - Bungalovy, I. etapa na pozemcích pč. st. 310/6, st. 311/5, 3163/14, 3163/32, 3163/95, 3163/131, 3163/132, 3163/136, 3163/323, 3164/87 v k. ú. Mušov.

Příloha: situační výkres

OOP - pro akci: „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras, sil. III/39613 etapa II (3,920 km – 8,8870 km), č.j. MUPO - 19747/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 11. května 2021    Bylo sňato: 27. května 2021

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu pro akci „Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky“ rekonstrukce objízdných tras, sil. III/39613 etapa II (3,920 km – 8,8870 km), je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na silnici III/39613 a III/39614

OOP
Situace DIO

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 7. května 2021    Bylo sňato: 23. května 2021

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Veřejná vyhláška čj. MUPO-18285/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 4. května 2021    Bylo sňato: 20. května 2021

Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: Rekreační chatky - Kemp Merkur na pozemcích pč. 3163/284, 3163/335, 3163/108 v k. ú. Mušov.

Oznámení JMK o zveřejnění záměru

Bylo vyvěšeno dne: 3. května 2021    Bylo sňato: 3. června 2021

Pískovna Smolín III – skladování stavebních a demoličních odpadů před jejich využitím a jejich využití“, k. ú. Smolín, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu