Srpen 2021 Archiv Úřední deska

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 31. srpna 2021    Bylo sňato: 16. září 2021

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha

Záměr budoucího prodeje části pozemku včetně stavby

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2021    Bylo sňato: 16. září 2021

Město Pohořelice zveřejňuje záměr budoucího prodeje části pozemku včetně stavby  

Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí

Bylo vyvěšeno dne: 30. srpna 2021    Bylo sňato: 30. září 2021

 Lesy ČR - Vyrozumění o vyhlášeném výběrovém řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí  

Rozhodnutí čj. MUPO-9902/2021/SU/LEB

Bylo vyvěšeno dne: 26. srpna 2021    Bylo sňato: 11. září 2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: Sportoviště ul. Sokolská na pozemcích pč. st. 849, st. 536, st. 848, st. 535/2, 1108/15 a 1110 v k. ú. Vranovice nad Svratkou.

Příloha: situace (C.4) - koordinační výkres

Oznámení výběrového řízení Sp. zn. SpMO 13103/2021-1150/27

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2021    Bylo sňato: 24. září 2021

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor nakládání s nepotřebným majetkem - „Oznámení výběrového řízení ke zjištění zájemce o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku“

Oznámení zahájení stavebního řízení čj. MUPO-36603/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 24. srpna 2021    Bylo sňato: 9. září 2021

Oznámení o zahájení stavebního řízení pro povolení stavby: ATC Merkur Pasohlávky - Bungalovy, I. etapa na pozemcích pč. st. 310/6, st. 311/5, 3163/14, 3163/32, 3163/95, 3163/131, 3163/132, 3163/136, 3163/323, 3164/87 v k. ú. Mušov.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Bylo vyvěšeno dne: 23. srpna 2021    Bylo sňato: 9. října 2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do PS PČR konaných ve dnech 08. - 09. října 2021 - informace  

Rozhodnutí o povolení zrušení železničního přejezdu P6989 č.j. MUPO-36334/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 20. srpna 2021    Bylo sňato: 10. září 2021

 Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dle §40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti povoluje zrušení přejezdu P6989 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.
Rozhodnutí

OOP Pohořelice, úplná uzavírka žel přejezdu, č.j. MUPO-35604/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2021    Bylo sňato: 3. září 2021

OOP,  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: III/41622 Pohořelice – Velký Dvůr
V místě: železniční přejezd P6995 v evid. Km 5,688
pro akci: „Uzavírka přejezdu P6995 Pohořelice“
termín: od 25.08. 2021 7:00 hod. do 03.09.2021 20:00 hod.

OOP
Situace DIO

Rozpočtové opatření 06/2021

Bylo vyvěšeno dne: 17. srpna 2021    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 6. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/30799/ro-6-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 4.8.2021 usnesení č.  2/73/21).

OOP Pohořelice, ul. Znojemská, č.j. MUPO-35239/2021/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2021    Bylo sňato: 1. září 2021

 Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: „I/53 x II/416 Pohořelice, Mikrokoberec“, je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na silnici II/416 s objízdnou trasou po sil. I/53, II/395 – ul. Vídeňská ve městě Pohořelice.
termín: 1 etapa: 23.08.2021 (po dobu cca 7 dní v pracovní době od 7:00 do 17:00 hod)
2 etapa: 06.09.2021 (po dobu cca 7-10 dní s ohledem na klimatické podmínky)
OOP
Situace DIO

Veřejná vyhláška JMK Č.j. 119652/2021

Bylo vyvěšeno dne: 16. srpna 2021    Bylo sňato: 3. září 2021

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemcích komunikaci - silnici I. třídy I/53 Znojmo - Pohořelice  - viz mapa

Rozhodnutí KHS JMK č.j. KHSJM 44166/2021/BV/HOK

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2021    Bylo sňato: 13. září 2021

Krajská hygienická stanice vydává Rozhodnutí, kterým byl stanoven mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany 80 mg/l a povolena maximální hodnota v ukazateli amonné ionty 1 mg/l ve vodě distribuované vodovodem ve Velkém Dvoře, Nové Vsi, Vlasaticích, Pasohlávkách, Ivani, Vranovice, Přibice, Pouzdřany a Strachotín - viz Rozhodnutí.

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-34607/2021/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 13. srpna 2021    Bylo sňato: 29. srpna 2021

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Nový výrobní závod Regutec - Malešovice na pozemcích pč. 2044, 2045, 2148, 2176/6 v k. ú. Malešovice.

Usnesení č.j. č. j. 219EX 00016/13-814

Bylo vyvěšeno dne: 11. srpna 2021    Bylo sňato: 27. srpna 2021

Exekutorský úřad Kolín, soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger - Usnesení o odročení dražby

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. srpna 2021    Bylo sňato: 26. srpna 2021

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu  - viz příloha

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Bylo vyvěšeno dne: 6. srpna 2021    Bylo sňato: 9. září 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021.  (§ 14c, písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů - stanovení.pdf 

Informace - noční klid

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2021    Bylo sňato: 5. září 2021

 V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1 písm. k) obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 2/2021, informujeme občany města Pohořelice o stanovení kratší doby nočního klidu: v noci z 20. srpna 2021 na 21. srpna 2021 doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin - Rockový koncert Pleusure Pub Pohořelice.

Zveřejnění oznámení záměru - "Nákupní centrum Pohořelice"

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2021    Bylo sňato: 25. srpna 2021

Zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení "Nákupní centrum Pohořelice", k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov - oznámení "Nákupní centrum Pohořelice" 

Oznámení o zahájení společného řízení čj. MUPO-32682/2021/SU/SVB

Bylo vyvěšeno dne: 5. srpna 2021    Bylo sňato: 21. srpna 2021

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu: Novostavba objektu občanské vybavenosti s bytovou jednotkou vlastníka, vč. samostatně stojící garáže, přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích pč. 1145/1, 1145/2, 7383/4, 1146, 1635/2, 1635/4, 1379/40, 1635/1 vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Vyhlášení elektronické aukce s kaucí

Bylo vyvěšeno dne: 4. srpna 2021    Bylo sňato: 27. srpna 2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejňuje aukční vyhlášku č. UZSVM/BBV/6174/2021-BBVM k elektronické aukci na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, jedná se o pozemek na parcele č. 2210/24 v k.ú. Mušov, obec Pasohlávky - aukční vyhláška 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu