Leden 2022 Archiv Úřední deska

Veřejná vyhláška MZP/2022/610/174

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2022    Bylo sňato: 16. února 2022

 Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Opatření obecné povahy MZP/2022/610/171 - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Veřejná vyhláška č.j. MZE-70004/2021-15121

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2022    Bylo sňato: 16. února 2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Branišovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2022    Bylo sňato: 22. března 2022

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Branišovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 2 územního plánu Branišovice.


Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Ivaň zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 31. ledna 2022    Bylo sňato: 1. dubna 2022

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Ivaň dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Ivaň.

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2022    Bylo sňato: 14. února 2022

 Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo 

referent odboru životního prostředí - vodní hospodářství

přihláška 

vyvěšeno  27.1.2022   sňato  14.2.2022

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2022    Bylo sňato: 12. února 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

OOP z důvodu akce: Pohořelice, Velký Dvůr - kanalizace, č.j. MUPO: 4120/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 27. ledna 2022    Bylo sňato: 13. února 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Stanovení přechodné úpravy provozu na  místní komunikaci v místní části Pohořelice-Velký Dvůr až za Mariánský Dvůr pro akci: Pohořelice, Velký Dvůr - kanalizace
Termín: 01.03.2022 - 31.03.2022
OOP
Situační plánek

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, č.j. MUPO-3886/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 26. ledna 2022    Bylo sňato: 13. února 2022

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení v rámci stavby: „Parkoviště P+R Pohořelice, náměstí Svobody“
Veřejná vyhláška

OOP z důvodu akce: Zábor na ul. Přísnotická, Vranovice, prodloužení vodovodu.

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2022    Bylo sňato: 13. února 2022

OOP, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle  ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích 
Silnice:  III/41621 Žabčice – Vranovice - Pasohlávky
pro akci: „Zábor na ul. Přísnotická – Vranovice – prodloužení vodovodu“
Termín: 07.02.2022 - 30.07.2022
OOP
Situační plánek

Veřejná vyhláška č. j. MUPO-54158/2021/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 25. ledna 2022    Bylo sňato: 9. února 2022

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, vodního díla "Miroslavka, Troskotovice, úprava toku v ř. km 4,300 – 5,525" na pozemcích parc. č. 1576, 1577, 1578, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596/1, 1596/3, 1597/1, 2586 v k. ú. Troskotovice, obci Troskotovice, kraji Jihomoravském vydané dne 24.01.2022 pod č. j. MUPO-54158/2021/ZP/VOL. Příloha- situace.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. ledna 2022    Bylo sňato: 9. února 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 24. ledna 2022    Bylo sňato: 9. února 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bylo sňato: 9. března 2022

Projednávání návrh dokumentace změny č. 3 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Oznámení o zahájení opakovaného projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bylo sňato: 9. března 2022

Projednávání návrh upravené dokumentace změny č. 2 ÚP Troskotovice zkráceným postupem.

Zveřejnění záměru budoucího bezúplatného převodu (darování) nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 17. ledna 2022    Bylo sňato: 4. února 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr budoucího bezúplatného převodu (darování) částí pozemků a stavby okružní křižovatky, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou 

Rozpočtové opatření 13/2021

Bylo vyvěšeno dne: 14. ledna 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 13. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/31298/ro-13-2021.pdf. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 15.12.2021 usnesení č. 3/XXX/21).

Informace o oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice"

Bylo vyvěšeno dne: 13. ledna 2022    Bylo sňato: 13. února 2022

Ministerstvo ŽP zasílá oznámení záměru „D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice" a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") viz  informace o oznámení 

Do oznámení záměru lze nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka, Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699,  v úřední dny pondělí, středa 7:30-17:00

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Bylo vyvěšeno dne: 12. ledna 2022    Bylo sňato: 20. ledna 2022

Dne 19.01.2022 se koná veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice. Zahájení v 16 hod. v kongresovém sále MÚ. 

Usnesení č. j. 219EX 00016/13-922

Bylo vyvěšeno dne: 11. ledna 2022    Bylo sňato: 10. února 2022

Soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger, Exekutorský úřad Kolín rozhodl o změně dražební vyhlášky ze dne 07.07.2021, č.j. 219EX 00016/13-780 - viz dražební vyhláška

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2022    Bylo sňato: 26. ledna 2022

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 10. ledna 2022    Bylo sňato: 26. ledna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 7. ledna 2022    Bylo sňato: 23. ledna 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz přílohaviz příloha

Usnesení Č.j. 091 EX 09973/20-039

Bylo vyvěšeno dne: 6. ledna 2022    Bylo sňato: 22. ledna 2022

Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová - usnesení o nařízení dražby nemovitosti

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Bylo vyvěšeno dne: 5. ledna 2022    Bylo sňato: 8. února 2022

Leták se seznamem telefonických kontaktů k dani z nemovitých věcí 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Bylo vyvěšeno dne: 4. ledna 2022    Bylo sňato: 4. února 2022

Krajský úřad JMK - Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ - zveřejnění informace o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také jen „návrh koncepce“) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 171305/2021

Bylo vyvěšeno dne: 3. ledna 2022    Bylo sňato: 3. února 2022

Krajský úřad Jihomoravského kraje souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pohořelice a obcí Vranovice o výkonu působnosti na úseku městské policie.

 • Plné znění rozhodnutí
 •  

  MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Hlavní pokladna (přízemí):

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Sbírka právních předpisů

  31551

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu