Prosinec 2022 Archiv Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

Bylo vyvěšeno dne: 27. prosince 2022    Bylo sňato: 29. ledna 2023

Starosta města Pohořelice podle § 34 odst.  1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje – oznámení

Informace o umístění volebního stanoviště a telefonních číslech k nahlášení zájmu o zvláštní přenosnou volební schránku

Bylo vyvěšeno dne: 27. prosince 2022    Bylo sňato: 29. ledna 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 informuje o umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji. 

Uvedené informace jsou uveřejněny na internetových stránkách kraje - https://www.jmk.cz/content/26515

Rozhodnutí, společné povolení, "Veřejné prostranství Stará Obec - Pohořelice, č.j. MUPO-65859/2022/OD/SAM

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2022    Bylo sňato: 6. ledna 2023

ROZHODNUTÍ, SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon) a podle § 16 odst 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.10.2022 podalo: město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509 v zastoupení VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 05705398 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
„Veřejné prostranství Stará Obec - Pohořelice“

Rozhodnutí
Situační výkres

Záměr výpůjčky nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2022    Bylo sňato: 6. ledna 2023

  MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr výpůjčky - viz příloha;- viz příloha

Oznámení zahájení společného řízení čj. MUPO-65612/2022/SU/TRM

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2022    Bylo sňato: 6. ledna 2023

Oznámení zahájení společného územního a stavební řízení pro stavbu: Stavební úpravy a přístavba MŠ vč. přípojek na IS a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 2062, 189/1, 189/6, 178/13, 1253/19 a 2039 v k. ú. Malešovice.

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 21. prosince 2022    Bylo sňato: 6. ledna 2023

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Pozvánka na první zasedání okreskové volební komise

Bylo vyvěšeno dne: 16. prosince 2022    Bylo sňato: 23. prosince 2022

Starosta města Pohořelice Bc. Miroslav Novák, Dis. svolává první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční 22.12. 2022 ve 14:30 hod. viz. - pozvánka 

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-54898/2022/SU/SOP

Bylo vyvěšeno dne: 16. prosince 2022    Bylo sňato: 1. ledna 2023

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice - přeložka NN, Stará obec, město na pozemcích v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: celková situace

Rozpočtové opatření 15/2022

Bylo vyvěšeno dne: 15. prosince 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 15. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32667/ro-15-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze schůze RM ze dne 14.12.2022 usnesení č. 6/8/22).

Rozpočtové opatření 14/2022

Bylo vyvěšeno dne: 15. prosince 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje schválené rozpočtové opatření č. 14. Do jeho elektronické podoby lze nahlédnout zde http://www.pohorelice.cz/file/32666/ro-14-2022.pdf.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v úřední dny od 7.00 hodin do 17.00 v kanceláři č. C304 (zápis ze zasedání ZM ze dne 7.12.2022 usnesení č. 6/IV/22).

Vyhlášení aukce na koupi nemovitého majetku státu

Bylo vyvěšeno dne: 15. prosince 2022    Bylo sňato: 6. ledna 2023

ČR ÚZSVM vyhlašuje aukci EA/BBV/46/2022 o nejvýhodnější nabídku na koupi pozemku parc. č. 3330 v k. ú. Nová Ves u Pohořelic

Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2022    Bylo sňato: 22. prosince 2022

Ve středu 21.12.2022 se koná v 16 hodin v kongresovém sále veřejné zasedání  Zastupitelstva města Pohořelice - viz oznámení s programem

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2022    Bylo sňato: 11. ledna 2023

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2022    Bylo sňato: 11. ledna 2023

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky

Bylo vyvěšeno dne: 14. prosince 2022    Bylo sňato: 11. ledna 2023

MĚSTO POHOŘELICE informuje o možnosti pronájmu bytové jednotky - viz příloha

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-64643/2022/RA/JHU

Bylo vyvěšeno dne: 9. prosince 2022    Bylo sňato: 27. prosince 2022

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-64643/2022/RA/JHU o možnosti převzít doručovanou písemnost příkaz pro subjekt Dávid Šulok, nar. 04. prosince 1994, Šajdíkove Humence 150, 90607 Slovenská republika  

OOP pro akci: OČS Svratka – stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníka, č.j. MUPO-64152/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 6. prosince 2022    Bylo sňato: 23. prosince 2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: veřejně přístupná účelová komunikace v katastru obce Ivaň
pro akci: „OČS Svratka – stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníka“
termín: od nabytí právní moci do 30.06.2022
OOP
Situační plánek

Návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2024-2025

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2022    Bylo sňato: 31. ledna 2023

Město Pohořelice zveřejňuje návrh rozpočtu 2023, pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025. 

Oznámení zahájení územního řízení čj. MUPO-63819/2022/SU/KUK

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2022    Bylo sňato: 21. prosince 2022

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Pohořelice, obn. k. NN na pozemcích pč. 5/1, 9, 11, 12, 15, 19, 20/1, 21, 22, 24, 45, 26, 27, 28, 29, 31, 35/1, 40, 41, 42, 47/1, 48/1, 48/2, 68/1, 952/1, 953, 2136, 2144, 2149/1, 2150/1, 2154, 2155, 2158/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Příloha: situační výkres

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2022    Bylo sňato: 21. prosince 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha

Svolání zasedání Zastupitelstva JMK

Bylo vyvěšeno dne: 5. prosince 2022    Bylo sňato: 16. prosince 2022

Zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje se koná 15.12.2022 od 8:30 hod. - viz program

Oznámení KÚ JMK č.j. 160894/2022

Bylo vyvěšeno dne: 2. prosince 2022    Bylo sňato: 5. ledna 2023

Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do návrhu bezpečnostní zprávy pro objekt skladových kapacit chemických látek a chemických přípravků umístěných v areálu Průmyslová 1506, Pohořelice, provozovatele DHL Supply Chain s.r.o.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu