Únor 2022 Archiv Úřední deska

Zveřejnění záměru směny pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2022    Bylo sňato: 18. března 2022

 Město Pohořelice zveřejňuje záměr směny pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2022    Bylo sňato: 18. března 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje pozemku města v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Natura 2000 – doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2022    Bylo sňato: 17. března 2022

Návrh změny stávající lokality - CZ0624103 - Mušovský luh 

Natura 2000 – doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2022    Bylo sňato: 16. března 2022

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Natura 2000 –  Návrh změny evropsky významné lokality - DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU OCHRANY - EVL Meandry Jihlavy

Záměr prodeje nemovitého majetku města

Bylo vyvěšeno dne: 28. února 2022    Bylo sňato: 14. dubna 2022

Město Pohořelice zveřejňuje záměr prodeje garáže - nebytová jednotka č. 19 v bytovém domě ul. Znojemská 1098, Pohořelice

Oznámení o vyhlášení OZV č. 1/2022 města Pohořelice o nočním klidu

Bylo vyvěšeno dne: 25. února 2022    Bylo sňato: 13. března 2022

Ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů byla vyhlášena OZV města Pohořelice č. 1/2022 o nočním klidu - odkaz SPP

Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2022

Bylo vyvěšeno dne: 24. února 2022    Bylo sňato: 31. května 2022

Město Pohořelice zveřejňuje Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu "Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2022".

Veřejná vyhláška č.j. MUPO-8505/2022/ZP/VOL

Bylo vyvěšeno dne: 23. února 2022    Bylo sňato: 10. března 2022

 Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení společného územního a stavebního řízení ke stavbě  prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace a prodloužení dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 387/1, 387/6, 387/19, 392/8, 393/4, 393/5, 395, 559/1, 6383/1, 6383/4, 6383/5, 6383/6, 6386 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou č. j. MUPO-8505/2022/ZP/VOL z 23.02.2022.

OOP Pohořelice, nám. Svobody, rozšíření NN kabelu, č.j. MUPO-8493/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 22. února 2022    Bylo sňato: 13. března 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
Silnice: Místní komunikace na nám. Svobody, Pohořelice
V místě: od křižovatky se silnicí II/416 po bytový dům č.p. 725
pro akci: „Rozšíření NN kabelu“
termín: od 01.03.2022 do 15.03.2022

OOP
Situační plánek

OOP pro akci: Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 c části obce Smolín, č.j. MUPO-7960/2022/OD/KOP

Bylo vyvěšeno dne: 21. února 2022    Bylo sňato: 10. března 2022

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle  ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích:
Silnice:  III/39522 Smolín – spojka
              III/39521 Smolín – Medlov – Němčičky
              Místní komunikace ve Smolíně
pro akci: „Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 c části obce Smolín“
termín:  01.03.2022 – 30.08.2022
OOP
Situace DIO


 

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 18. února 2022    Bylo sňato: 1. března 2022

Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo

 výběrové řízení se prodlužuje do 28.2.2022

referent odboru dopravy - zajišťování agendy přestupků

přihláška

vyvěšeno 27.1.2022   sňato  1.3.2022 

Výběrové řízení na volné pracovní místo

Bylo vyvěšeno dne: 18. února 2022    Bylo sňato: 1. března 2022

 Vedoucí městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo

 výběrové řízení se prodlužuje do 28.2.2022

referent sociálního odboru

přihláška

vyvěšeno  27.1.2022    sňato  1.3.2021

Zveřejnění oznámení záměru "Dobývací prostor Žabčice"

Bylo vyvěšeno dne: 18. února 2022    Bylo sňato: 18. března 2022

Krajský úřad JMK - oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení - "Dobývací prostor Žabčice - Těžba pod hladinou podzemní vody" 

Do oznámení je možné nahlédnout na sekretariátu odboru Kancelář tajemníka pondělí-středa 7:30-17:00.

Usnesení č.j. 137 Ex 2583/20-100

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2022    Bylo sňato: 1. dubna 2022

Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián - Dražební vyhláška

Usnesení o změně účtu

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2022    Bylo sňato: 24. února 2022

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pohořelice se koná dne 23.02.2022 od 16 hodin v kongresovém sále MÚ, Vídeňská 699 - viz oznámení s programem 

Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2022    Bylo sňato: 4. března 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

Usnesení č.j. Č.j. 193 EX 7997/17-98

Bylo vyvěšeno dne: 16. února 2022    Bylo sňato: 5. dubna 2022

Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor JUDr. Eva Koutníková - Usnesení o nařízení opakované elektronické dražby  

Usnesení č.j. 203 ExD 7/22-4

Bylo vyvěšeno dne: 15. února 2022    Bylo sňato: 19. března 2022

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha - Dražební vyhláška

Rozhodnutí č.j. JMK 22194/2022

Bylo vyvěšeno dne: 10. února 2022    Bylo sňato: 26. února 2022

Krajský úřad JMK - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení "Logistický areál ZOŠI LOGISTICS" 


Dražební vyhláška č.j. 103/2021-D

Bylo vyvěšeno dne: 10. února 2022    Bylo sňato: 10. března 2022

EURODRAŽBY.CZ dražební vyhláška elektronické veřejné dražby

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2022    Bylo sňato: 25. února 2022

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku - viz příloha

Záměr prodeje nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 9. února 2022    Bylo sňato: 25. února 2022

 MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku - viz příloha

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2022    Bylo sňato: 4. února 2022

Dne 03.03.2022 od 08:00 do 14:00

Obec Pohořelice Část obce Nová Ves

Vypnutá oblast: Pohořelice Nová Ves - Hlavní pravá strana č.p. 33 - 102 - za kapličkou levá strana č.p. 158 - 160, pravá strana č.p. 7 - 131 mimo č.p. 109 - viz  mapa

Závěr zjišťovacího řízení "D52 Odpočívka Smolín"

Bylo vyvěšeno dne: 8. února 2022    Bylo sňato: 8. března 2022

Krajský úřad JMK vydává Závěr zjišťovacího řízení "D52 Odpočívka Smolín", k.ú. Smolín, Medlov, okr. Brno-venkov 

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků

Bylo vyvěšeno dne: 7. února 2022    Bylo sňato: 12. května 2022

Státní pozemkový fond - oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Bylo vyvěšeno dne: 3. února 2022    Bylo sňato: 18. února 2022

Dne 17.02.2022 v 9:00 se koná 9. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - viz program

Oznámení č.j. JMK 15852/2022

Bylo vyvěšeno dne: 3. února 2022    Bylo sňato: 19. února 2022

Krajský úřad JMK - oznámení k žádosti o povolení výjimky při použití závadných látek k postřiku vegetace v blízkosti vodních toků 

Usnesení č.j. 006 EX 711/19-137

Bylo vyvěšeno dne: 2. února 2022    Bylo sňato: 11. března 2022

Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D. - snesení o nařízení elektronického dražebního jednání 

Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Vranovice zkráceným postupem

Bylo vyvěšeno dne: 2. února 2022    Bylo sňato: 17. března 2022

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Vranovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Vranovice zkráceným postupem.


Záměr pronájmu nemovitého majetku

Bylo vyvěšeno dne: 1. února 2022    Bylo sňato: 17. února 2022

MĚSTO POHOŘELICE zveřejňuje záměr pronájmu - viz příloha; - viz příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu