Usnesení o stanovení opratrovníka MUPO 1697/2018

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 124
odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“ a „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, rozhodl
t a k t o :
Iman Dar Gham, nar. 21.08.1969, bytem: Sao Paulo, Sao Paulo č.p. 22
se v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, pro správní řízení vedené z moci úřední pod Spis. zn.: SZ MUPO 1697/2018
ustanovuje opatrovník Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Ustanovení opatrovníka  Veřejná vyhláška

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu