Veřejná vyhláška MUPO-1172/2019/ZP/TRR

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

 

Vaše zn.:

 

ze dne

 

 

 

 

Č.j.:

MUPO-1172/2019/ZP/TRR

 

 

 

 

Spis. zn.:

SZ MUPO 12125/2018

 

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

 

Telefon:

519 301 364

 

Fax:

519 424 552

 

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

 

ID DS:

5vjbzr8

 

 

V Pohořelicích dne 8. ledna 2019

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

žadateli:   Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00 283 509

vydává

I.                                                        společné povolení

podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona k umístění a provedení stavby vodního díla

„Pohořelice, vodovodní řad Loděnická“

na pozemcích 3122/45, 3122/47, 3122/46, 3122/531, 3122/2, 752/1, 752/18, 752/19, 752/20 a 796/5 na k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, orientační určení souřadnic: začátek (propoj č. 3): X = 1 183 508, Y = 607 333; konec (poropoj č.1): X = 1 183 214, Y = 607 650.

Popis vodního díla:

Stavba je navržena v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích vlastníka Města Pohořelice parc.č. 3122/45, 3122/47, 3122/46, 3122/2, 752/1, 752/18, 752/19 a 796/5 a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majtkových parc.č. 3122/531 a 752/20.

SO 01 Vodovodní řad

Nový řad je navržen z polyethylenového potrubí HDPE100RC SDR 17 d160x9,5 mm. Řad je z velké části veden v nezpevněném terénu podél silnice č. III/4133. Přibližně od km 0,400 bude vodovod z prostorových důvodů veden v kraji vozovky této komunikace. Výstavbou bude dotčen jeden jízdní pruh komunikace, druhý jízdní pruh bude zachován pro dopravní provoz.

Součástí projektu jsou i propoje na stávající vodovodní řady. Propojovací řadu jsou navrženy také z polyethylenového potrubí HDPE100RC.

Propoji č. 1 a 2 bude na ulici Lesní zkapacitněn stávající vodovod. Řad A bude na ulici Lesní napojen na propoj č. 1, na ulici Loděnická propojem č. 3 na stávající řad.

Začátek úseku v délce cca 28 m a úsek vedený v komunikaci budou provedeny bezvýkopově řízeným protlakem. Pro protláčení bude použito potrubí HDPE100RC speciálně určené pro bezvýkopovou realizaci – tzv. black-box instalaci nebo potrubí s ochranným pláštěm.

V místě křížení vodovodu s místní komunikací bude protlačena chránička z HDPE d315 v délce 9,0m a potrubí vodovodu bude uloženo v této chráničce.

Na vodovodním řadu budou osazeny podzemní hydranty DN 80 s předsazeným šoupátkem a nadzemní požární hydrant DN 100, který bude od řadu odsazen. Před požárním hydrantem bude osazeno šoupátko.

Stavební objekt................................................................................................... SO 01 Vodovodní řad

Druh vodovodního řadu.................................................................................................. zásobovací síť

Příslušnost k systému vodovodu............................................................................................ skupinový

Účel užití vody............................................................................. pitné účely, zásobování obyvatelstva

Materiál, délka řadu:

Řad

Materiál

Profil

Délka

[m]

 

Řad A

HDPE100RC – otevřený výkop

HDPE100RC – protlak

d160x9,5

d160x9,5

385,0

175,0

HDPE100RC

d110x6,6

6,0

Propoj č. 1

HDPE100RC

d160x9,5

19,0

HDPE100RC

d90x5,4

3,0

Propoj č. 2

HDPE100RC

d160x14,6

45,0

 

HDPE100RC

d90x5,4

2,0

Propoj č. 3

HDPE100RC

d110x6,6

1,0

SO 02 Opravy zpevněných ploch

Při výstavbě vodovodu dojde k výkopům v krajské silnici III/4133. Dotčené zpevněné plochy budou po výstavbě opraveny do původního stavu.

Konstrukce vozovky bude opravena ve stejné skladbě, jako je stávající konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev.

Komunikace budou opraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a odvodnění na komunikacích bude stávající.

Odvádění dešťových vod, které bude dotčeno výstavbou tohoto projektu, bude po dokončení příslušného objektu uvedeno do původního stavu před zahájením stavby.

 

II.                                                                  ukládá

podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona předložení povolení k provozování vodovodního řadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

 

 

III.                                                     stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro provedení vodního díla:

1.        Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.        Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.

3.        Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

4.        Vedení podzemních a nadzemních sítí, se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí minimálně 14 dní před zahájením prací.

5.        V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.

6.        Při výstavbě vodovodu je nutno při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 73 6005, ČSN 75 5401, ČSN 75 6101, ČSN 75 5411, PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN EN 50 110-1, ČSN 33 2000-5-52, TPG 702 04 - tab.8 a ČSN EN 12007-1-4.

7.        Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam.

8.        Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a)  MěÚ Pohořelice, OŽP: s odpady bude nakládáno dle závazného stanoviska ze dne 16.5.2018, č.j. MUPO-17769/2018/ZP/GAJ;

b)  MěÚ Pohořelice, odbor dopravy: závazné stanovisko ze dne 16.5.2018, č.j. MUPO-17757/2018/OD/SAM:

·         V případě prokazatelně způsobené škody na silničním tělese silnice III/4133 v důsledku provádění této stavby, ji bude nutno opravit na náklady investora.

·         Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

·         Souběh se silnicí III/4133 bude veden v min. vzdálenosti 5,0m od osy komunikace.

·         Vodovod bude uložen s min. krytím 1,50m.

·         V případě omezení provozu při stavebních pracích si stavebník požádá o stanovení přechodné úpravy silničního provozu.

·         Po provedení stavby bude silniční pozemek uveden do původního stavu a předán zástupci SÚS JmK, oblasti Břeclav.

Budou splněny podmínky zvláštního užívání místní komunikace ul. Sportovní – protlak.

c) Krajská hygienická stanice JmK: závazné stanovisko č.j. KHSJM 48744/2017/BV/HOK ze dne 17.9.2018:

Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen laboratorní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu – kráceného rozboru dle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Pro provedení vodovodních rozvodů musí být použity materiály vhodné pro styk s pitnou vodou, při kolaudaci stavby musí být z uvedeného hlediska splněny požadavky ustanovení § 5 zák.č 258/2000 Sb., ve znění pozdějších změn.

 

 

d)    Archeologický ústav AV ČR: vyjádření č.j. ARUB/6712/17 ze dne 13.12.2017:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je proveden na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.

12. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a)    Povodí Moravy, s.p. – stanovisko č.j. PM-21584/2018/5203/Čer ze dne 10.8.2018:

-     Likvidace odpadních vod, vzniklých napojením na veřejný vodovod musí být řešena v souladu s platnou legislativou, platným PRVK Jihomoravského kraje a koncepci obce.

b)   Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – vyjádření ze dne 10.9.2018 pod č.j. POZ-2018- 003843:

1.      Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodního řadu na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Břeclav a kanalizace u ČOV Mikulov Hustopeče.

2.      Zahájení prací požadujeme 14 dnů předem oznámit provoznímu středisku vodovodů Hustopeče. Zejména pro naplánování a zajištění potřebných odstávek stávajících vodovodů a realizaci následovných propojů.

3.      Pokud by společnost VaK Břeclav, a.s. neprováděla stavbu předmětného vodovodu, požadujeme, aby byl zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče přizván k zahájení prací na vodovodu, ke kontrole uložení potrubí a k tlakovým zkouškám. Zápis o kontrole provedení bude požadován při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

4.      Požadujeme, aby propoj mezi stávajícím a novým vodovodem provádělo na základě písemné objednávky provozní středisko vodovodů Hustopeče.

5.      Před záhozem míst křížení a souběhu vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Hustopeče ke kontrole provedení a dodržení příslušné ČSN, o kontrole bude vydán zástupcem střediska protokol.

6.      Dotčené i nově navržené vodovodní armatura/poklopy požadujeme umístit do upravené nivelety komunikace/terénu a v průběhu stavby je zajistit proti poškození.

7.      Nad potrubí vodovodu požadujeme připevnit vyhledávací vodič CYKY 6mm2, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů armatur.

8.      Při provádění stavby požadujeme dodržet ČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“ a dodržení ochranného pásma vodovodu, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

9.      Do doby ukončení výstavby inž. sítí a komunikace požadujeme volný přístup ke stávajícím vodovodním armaturám (hydranty) a zabezpečit je proti poškození.

10.  Pokud se nezúčastníme kontroly dokončené stavby, abychom jako budoucí provozovatel mohli uplatnit svoje připomínky, požadujeme, aby nás stavebník uvedl v žádosti o kolaudaci jako účastníka řízení, to znamená, že budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

11.  Zástupci VaK Břeclav, a.s. by měli být nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou předány doklady, které jsou uvedeny ve smlouvě o budoucím provozování vodovodu, která byla již mezi stavebníkem a spol. VaK Břeclav vyhotovena a podepsána v rámci územního povolování stavby.

12.  Vlastník nově vybudovaného vodovodu uzavře s VaK Břeclav před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby smlouvu o provozování vodovodu (pro uzavření smlouvy o provozování je nutno znát skutečnou délku vybudovaného vodovodu – je nutno, aby již bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu).

13.  Za správnost PD odpovídá dle §158 na §159 zák.č.183/2006 Sb. (stavebního zákona) zpracovatel dokumentace, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

 

14.  Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby s obsahem aktuálního vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.

c)    CETIN, a.s.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 7.8.2017, č.j. 687851/18.

d)   itself, s.r.o. – vyjádření ze dne 7.9.2018 pod č.j. 18/004023:

V zájmovém území se nachází optické propojení. Budou dodrženy tyto podmínky:

1.      Zařízení DOK-ITSELF je nutno zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.

2.      Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-ITSELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

3.      Vytýčení DOK-ITSELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-ITSELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-ITSELF.

4.      DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1 m od kabelů (HDPE trubek).

5.      Při zemních pracích v blízkosti DOK-ITSELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1 m od DOK-ITSELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1 m od DOK-ITSELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-ITSELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).

6.      Zemní práce v ochranném pásmu DOK-ITSELF (1 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy DOK-ITSELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením DOK-ITSELF a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

7.      Při souběhu s DOK-ITSELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-ITSELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy itself s.r.o. (p. Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.

8.      V místech křížení inženýrských sítí s DOK-ITSELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-ITSELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-ITSELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy itself s.r.o. (kontakt – viz bod č.3).

9.      Uvědomit kontaktní osobu firmy itself s.r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).

10.  Po odkrytí DOK-ITSELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.

11.  Nad DOK-ITSELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 

12.  Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.

13.  Bez souhlasu fy itself nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-ITSELF.

14.  Před záhozem DOK-ITSELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-ITSELF mechanicky poškozen, a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

15.  Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.

16.  Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.

17.  Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové centrum itself, tel. 533383383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.

18.  Při poškození zařízení DOK-ITSELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

e)    E.ON Servisní, s.r.o. – vyj. ze dne 21.8.2018 pod č.j. E7456-16268623 o existenci DS:

V zájmovém území se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN. Budou splněny tyto podmínky:

1.      Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2.      Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302..

3.      Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

4.      Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5.      Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a uzemňovací soustavy, nebo nebyl nijak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

6.      Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění distribuční soustavy.

7.      Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 800 225 577.

f)    E.ON Česká republika, s.r.o. – souhlas s činností v OP ZDS:

V zájmovém území se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN. Pro práci v OP budou splněny tyto podmínky:

1.      Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

2.      Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásmo distribučního zařízení.

3.      V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN,VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

4.      Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m lze provádět v min. vzdálenosti 1m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s ECZR).

5.      V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

b)   provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;

c)    provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

 

 

6.      Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

7.      Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

8.      Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

9.      Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,….), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

10.  Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

11.  Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12.  Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 3 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

13.  Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a)    Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

b)   Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.

c)    U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m.

d)   U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

14.  V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 21.2.2017.

15.  Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16.  Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

g) GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001770239 ze dne 29.8.2018:

V zájmovém území se nachází stávající STL a NTL plynárenské zařízení ve správě GasNet, s.r.o..

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1)      Za stavební činnosti se pro potřeby tohoto stanoviska  považují všechny činnosti prováděné v OP plynárenského zařízení a plynovodních přípojek) tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo op, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).

2)      Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž. sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3)      Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti.

4)      Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5)      Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6)      Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7)      Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8)      V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9)      Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10)  Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11)  Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12)  Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13)  Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14)  Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15)  Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16)  Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

h) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. – vyjádření ze dne 14.9.2018 pod č.j. 13608/2018:

·         Souběh se silnicí III/4133 bude veden v min. vzdálenosti 5,0m od osy komunikace;

·         Vodovod bude uložen do ostatní zelené plochy, případně do silničního příkopu s min. krytím 1,50m;

·         Po provedení stavby bude silniční pozemek uveden do původního stavu a předán zástupci SÚS JmK, oblasti Břeclav;

 

13. V průběhu výstavby bude vodoprávní úřad zván ke kontrolním prohlídkám.

14. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.

15. Stavba vodního díla může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Odůvodnění

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 14.11.2018 žádost Města Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23, IČ 00 283 509, v zastoupení AP INVESTING, s.r.o.., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 60712121 na základě plné moci ze dne 2.2.2018 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavebnímu záměru „Pohořelice, vodovodní řad Loděnická“ na pozemcích 3122/45, 3122/47, 3122/46, 3122/531, 3122/2, 752/1, 752/18, 752/19, 752/20 a 796/5 na k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 11f vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a § 7a vyhl. č 503/2006 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řád, a to:

-          2 x projektová dokumentace;

-          plná moc;

-          situace širších vztahů;

-          kopie katastrální mapy;

-          výpis z katastru nemovitostí;

-          souhlas vlastníka dotčených pozemků;

-          MěÚ Pohořelice, OÚPaSÚ: závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 24.9.2018 pod č. j. MUPO-17676/2018/SU/BRP;

-          MěÚ Pohořelice, OD: závazné stanovisko ze dne 23.4.2018, č.j. MUPO-17757/2018/OD/SAM;

-          MěÚ Pohořelice, OŽP - odpady: závazné stanovisko ze dne 23.4.2018, č.j. MUPO-17769/2018/ZP/GAJ;

-          CETIN a.s.: vyjádření č.j. 687851/18 ze dne 7.8.2018;

-          České radiokomunikace a.s.: vyjádření č. j. UPTS/OS/199834/2018 ze dne 15.8.2018;

-          Českomoravská distribuce s.r.o.: vyjádření bez č. j. ze dne 17.8.2018;

-          DialTelekom, a.s.: vyjádření č.j. CR574236 ze dne 19.3.2018;

-          itself, s.r.o.: vyjádření č.j. 18/004023 ze dne 7.9.2018;

-          E.ON Česká republika, s.r.o. – souhlas s činností v OP ZDS č.j. S40325-16275643 ze dne 27.9.2018;

-          E.ON Servisní, s.r.o.: vyjádření č.j. E7456-16268623 ze dne 21.8.2018;

-          GridServices, s.r.o.: vyjádření č.j. 5001770239 ze dne 29.8.2018;

-          T-Mobile Czech Republic, a.s.. – vyjádření č.j. E28907/18 ze dne 7.8.2018;

-          Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.: vyjádření č.j. POZ-2018-003843 ze dne 10.9.2018;

-          Vodafone Czech Republic, a.s.. – vyjádření č.j. 180323-095474986 ze dne 23.3.2018;

-          SÚS JmK, Oblast Břeclav – vyjádření č.j. 13608/2018 ze dne 14.9.2018;

-          L.D.Energy,s.r.o. – vyjádření bez č.j. ze dne 21.2.2018;

-          MO ČR Sekce ekon. a majetková – vyjádření č.j. 3433-608/2018-1150 ze dne 17.8.2018;

-          MZ ČR – vyjádření č.j. MZDR 32880/2018-2/OIS-ČIL-R ze dne 27.8.2018;

-          OPTILINE a.s.. – vyjádření č.j. 1411800638 ze dne 19.3.2018;

-          Povodí Moravy, s.p. – stanovisko č.j. PM-21584/2018/5203/Čer ze dne 10.8.2018;

-          KHS JmK: závazné stanovisko č.j. KHSJM 48744/2018/BV/HOK ze dne 17.9.2018;

-          HZS JmK: závazné stanovisko č.j. HSBM-71-224-43/1-OPST-2018 ze dne 16.8.2018;

-          Archeologický ústav AV ČR: vyjádření č.j. ARUB/6712/17 ze dne 13.12.2017;

-          ČD Telematika a.s.. – vyjádření č.j. 1201813963 ze dne 21.8.2018.

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 49 odst. správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č. j. MUPO-60498/2018/ZP/TRR ze dne 26.11.2018 s tím, že jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a určil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a)    Dokumentace vodního díla „Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“ byla vypracována společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 602 00 Brno, Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1000363, č.zak.1449216-16, srpen 2018.

b)   K záměru stavby vodního díla bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Pohořelice, OÚPaSÚ ze dne 24.9.2018 pod č. j. MUPO-17676/2018/SU/BRP.

c)    K záměru stavby vodního díla bylo vydáno závazné stanovisko odboru dopravy dne 23.4.2018 pod č. j. MUPO-17757/2018/OD/SAM.

d)   K záměru stavby vodního díla bylo vydáno závazné stanovisko orgánu nakládání s odpady MěÚ Pohořelice, OŽP: ze dne 16.5. pod č.j. MUPO-17769/2018/ZP/GA.J

e)    O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky. Podmínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a podmínky účastníků řízení, které již ukládají platné právní předpisy, nejsou uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí.

f)    Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska širších zájmů, přitom vzal v úvahu zejména hlediska ochrany čistoty vod, územního plánování a další. Byly vzaty v úvahu námitky, připomínky a požadavky účastníků řízení a odborné posudky. Bylo zjištěno, že stavebníkem navržené řešení není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, právem chráněnými zájmy a povinnostmi jiných a se zájmy ochrany životního prostředí.

g)  Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje, že:

-   Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

-   Stavba nesmí být zahájena dřív, než toto povolení nenabude právní moci.

-   Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedovi.

-   Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím. Stavebník nesmí provádět stavbu vodního díla svépomocí.

-   Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Procházka

vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Přílohy pro stavebníka:

1.        Ověřená projektová dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2.        Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1.      Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 v zastoupení AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída č.p.768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12

2.      Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 

3.      Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

4.      Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

5.      itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno

6.      E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

7.      E.ON servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

8.      GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

9.      Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

10.  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2

11.  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

12.  SM-Building s.r.o., Vodařská 2, 619 00 Brno

Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou) :

13.  vlastníci sousedních pozemků parc. č. 797, 3122/106, 3122/105, 841/4, 3122/91, 780, 779, 3122/49, 887, 796/7, 778, 3122/48, 796/6, 777, 753, 790, 6063, 795/1, 800/8, 776, 710/1, 841/35, 841/32, 752/21, 752/22, 3122/84, 800/10, 800/1, 800/9 a 798, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dotčené orgány, ostatní:

14.  Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

15.  Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

16.  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 612 00 Brno

17.  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno

18.  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno

 

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

 

1.    Město Pohořelice

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Potvrzení o zveřejnění:

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Podpis a razítko odpovědné osoby:

 

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu