Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

Vaše zn.:

ze dne

Č.j.:

MUPO-36990/2018/ZP/TRR

Spis. zn.:

SZ MUPO 6990/2018

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

Telefon:

519 301 364

Fax:

519 424 552

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

ID DS:

5vjbzr8

V Pohořelicích dne 10. srpna 2018

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,

zakazuje

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona,

ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami, jejich

odběr z vodního toku Mlýnský náhon

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami. Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat), využití povrchových vod mimo výrobní proces omezit na nutné minimum, s maximální možností dalšího využití.

Zákaz a omezení nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

Odůvodnění

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad, z důvodu stavu (množství) povrchových vod ve vodních tocích, který se dle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMU“), již dlouhodobě pohybuje při hranici minimálního zůstatkového průtoku, dále na základě doporučení Povodí Moravy, s.p., Brno s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal/ omezil na území ORP Kyjov nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr.

Na základě stávající hydrologické situace vodoprávní úřad zakázal veškeré odběry povrchových vod, jejichž využití není základem nebo nedílnou součástí výrobního procesu, za předpokladu, že odběrem povrchových vod v tomto upraveném režimu nedojde k porušení podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami. Zejména se jedná o vodárenské podniky, apod. Vodoprávní úřad odběratele vyzval k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod, s omezením využití povrchových vod mimo výrobní proces na minimum. Dodržením podmínek stanovených v rozhodnutí opravňujícím odběratele nakládat s povrchovými vodami je míněna zejména podmínka upravující nakládání s povrchovými vodami při dosažení hodnoty minimálního zůstatkového průtoku nebo nižší.

Vzhledem k vážnosti hydrologické situace - dlouhotrvajícího výrazného sucha, vodoprávní úřad, podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 vodního zákona (pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných situacích), vydal opatření obecné povahy jako „první úkon“, aniž by návrh opatření obecné povahy projednal postupem podle ustanovení § 172 správního řádu a stanovil účinnost opatření obecné povahy k okamžiku jeho zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Poučení účastníků

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav procházka

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

- Město Pohořelice

- Obec Cvrčovice

Vyvěšení této veřejné vyhlášky bude provedeno okamžitě po jejím obdržení po dobu do odvolání způsobem v místě obvyklým.

Dotčené obecní úřady dále žádáme o informování občanů o zákazu nakládání s povrchovými vodami, a to způsobem v místě obvyklém (rozhlas, webové stránky, místní tisk, informační vývěsky...).

Dotčené orgány:

(datovou schránkou)

- ČIŽP, oblastní inspektorát, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (DS)

Na vědomí:

(datovou schránkou)

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

- Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Pohořelice a Obec Cvrčovice):

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby:


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu