Výběrová řízení

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

1. srpna 2018

Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství, ... posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.05.2018 podala:
obec Loděnice, Loděnice 114, 671 75  Loděnice,  IČO: 00293083 zastoupená na základě plné moci: ODEHNAL PROJEKT s.r.o. Projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s c h v a l u j e   s t a v e b n í      z á m ě r
na stavbu:
„Chodníky v průtahu obcí – 2. a 3. etapa“
na pozemcích KN parc.č. 7, 10, 16/1, 22, 37, 71, 75, 155/1, 159, 171, 172/1, 244/1, 310/1, 446/1, 459/2, 635/1, 636, 637/1, 637/3, 3060/8 a 3061/2 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

rozhodnutí dokument PDF

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu