Vydání ÚP Odrovice

Opatření obecné povahy příloha 1

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres etapizace

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Odrovice na udržitelný rozvoj území

 

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu