Vydání změny č. 8 ÚPNSÚ Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice na svém zasedání 18.11.2015 vydalo změnu č.8 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice. Změna nabývá účinnosti 15tým dnem po dni vyvěšení.

Usnesení o vydání

Opatření obecné povahy

Vyhodnocení projednání

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Hlavní výkres   legenda

Doprava   legenda

Vodní hospodářství   legenda

Energetika a spoje   legenda

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace   legenda

Předpokládané zábory půdního fondu   legenda

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu