Vydání změny č.10 ÚPNSÚ Pohořelice

Dne 9.11.2016 vydalo Zastupitelstvo města Pohořelice změnu č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice.

Změna nabývá účinnosti 15.tým dnem po dni vyvěšení.

Opatření obecné povahy

Textová část - výrok

Hlavní výkres b

Hlavní výkres c

Hlavní výkres legenda

Regulační výkres b

Regulační výkres c

Regulační výkres legenda

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část - odůvodnění

Předpokládané zábory půdního fondu

Vyhodnocení projednání

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu