Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací nebo úmrtní list, doklad o partnerství

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

 

1.

Popis:

Vystavení rodného listu narozeného dítěte.

2.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

3.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení rodného listu dítěte je potřeba :
- oddací list rodičů
- u svobodné matky - rodný list případně protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti
- u rozvedené matky je nutné předložit kromě rodného listu pravomocný rozsudek o rozvodu
- u ovdovělé matky - rodný list a úmrtní list manžela
- dohoda o jméně /jménech/ dítěte podepsaná od obou rodičů
- občanské průkazy rodičů dítěte nebo cestovní doklady /u CP je nutno předložit trvalý pobyt/
- Převzetí rodného listu : rodiče dítěte /po předložení OP/,
- prarodiče,sourozenci /po předložení OP a rodného nebo oddacího listu/
- Zplnomocněný zástupce /po předložení OP a plné moci/

4.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě, že matrika nebude mít potřebné doklady nebo údaje nutné pro zápis do matriky a vystavení rodného listu, budou se muset rodiče osobně dostavit na matriční úřad - matriku narození.

5.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699.

6.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí, Vídeňská 699 první patro vpravo dveře č. 232.
Miluše Sedláčková    
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 11:30 , 12.30 - 17:00 hod.
v ostatní dny telefonicky na čísle 519 301 314

7.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz výše uvedený bod č.3.

8.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Prohlášení o jméně, /jménech / dítěte obdržíte u ošetřujícího ženského lékaře, popřípadě na matrice.Uznání otcovství před narozením dítěte na jakémkoliv matričním úřadu.

9.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.Každý další výpis/duplikát/ podléhá správnímu poplatku 100,-Kč.                                                        Duplikáty rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele.

10.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení hlášení o narození od zdravotnického zařízení.

11.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Viz bod č.3.

12.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Jen pro získání informace lze využít adresu : miluse.sedlackova@pohorelice.cz

13.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

14.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

15.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

16.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Dle výše uvedených zákonů nebo na jakémkoliv matričním úřadu.

17.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, matrika, Miluše Sedláčková,  tel. 519 301 314 nebo využijte elektronickou službu dle bodu č. 12 tohoto návodu na řešení životních situací.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu