Vydání Územního plánu Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice na svém XIV. zasedání vydalo usnesením č. 3/XIV/20 Územní plán Pohořelice, který kompletně nahrazuje předchozí Územní plán sídelního útvaru Pohořelice včetně jeho změn č. 1 - 10.

Opatření obecné povahy příloha

Textová část - výrok

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje

Textová část - odůvodnění

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu