VÝPŮJČNÍ ŘÁD Městské knihovny Pohořelice

 1. Čtenářům se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu. O zapůjčení díla a jeho způsobu vracení rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a požadavky knihovny na ochranu knihovních fondů. Mimo knihovnu se nepůjčuje literatura z příruční knihovny.    
 2. Při půjčování některých děl, jakož i půjčování občanům z jiných obcí knihovna žádá peněžitou zálohu (dvojnásobná cena knihy) jejíž výši určí knihovník. Záloha se po vrácení díla vrací.
 3. Knihu, která je zapůjčena jinému čtenáři, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna nesděluje. Jakmile je kniha vrácena, uvědomí knihovna žadatele, který si může knihu do 7 dnů vyzvednout. Žádá-li o totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
 4. Výpůjční lhůta se určuje druhem půjčovaných děl. Většinou se jedná maximálně o 1 měsíc. Pokud je kniha žádána, může knihovník stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta může být prodloužena. U výpůjček se výpůjční lhůta prodlužuje nanejvýš 2x, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li o dílo další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku knihy, ale jen po jejím předložení.
 5. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat jiným osobám, ručí za ně.
 6. Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém ho převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později nalezené závady a je povinen uhradit náklady.   Vrací-li čtenář vypůjčené dílo vyjímečně poštou je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.
 7. Jestliže knihu nevrátí čtenář ve stanovené lhůte, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, byla-li vrácená kniha upomínána nebo ne.
 8. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínky knihovny nevrátí půjčené dílo, bude se vrácení vymáhat soudní cestou. Veškeré náklady spojené s upomínáním hradí čtenář.
 9. Čtenář je povinen hlásit poškození nebo ztráty díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník. Může požadovat náhradu škody náhradním výtiskem téhož díla ve stejném vydání nebo kopií díla. Jestliže uvedení knihy do původního stavu není možné hradí čtenář dvojnásobek původní ceny. Čtenář je povinen hradit knihovně všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.
 10. Jestliže dílo potřebné k vědecké, odborné nebo umělecké práci není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře výpůjčku díla maziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny podle platných ustanovení MVS. Výpůjční lhůta v tomto případě odpovídá podmínkám daným půjčující knihovnou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Knihovní řád Městské knihovny se vztahuje na všechna pracoviště MěK.
 • Nedílnou součástí Knihovního a Výpůjčního řádu je příloha Poplatky.
 • Jakékoliv změny v řádech podléhají schválení RM Pohořelice.
 • Účinnost knihovního řádu je od 1.1.2002

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města Pohořelice

20308

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu