Vzory žádostí s vysvětlivkami a přílohami

Žádosti k vyplnění s vysvětlivkami a vzory seřazené podle úseků ve formátu RTF, popř. PDF. Formuláře můžete stáhnout a vyplnit před příchodem na náš odbor, nebo využít vzory pro potřeby konzultací před podáním žádosti či hlášení.

Koordinované závazné stanovisko

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rybářství 

Myslivost 

Lesní hospodářství

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody

Vodní hospodářství (vyhl. č. 183/2018 Sb.) !účinnost od 1.9.2018!

formuláře ke stažení připravujeme, prozatím je možné stáhnout všechny formuláře ze stránek Ministerstva zemědělství

 • 1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
 • 2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
 • 3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
 • 4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
 • 5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
 • 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
 • 7. Žádost o povolení k některých činnostem nebo o jeho změnu
 • 8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům
 • 9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
 • 10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod o obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
 • 11. Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)
 • 12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
 • 13. Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)
 • 14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
 • 15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
 • 16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
 • 17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • 18. Žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
 • 19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
 • 20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
 • 21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
 • 22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
 • 23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
 • 24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
 • 25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu