Zadání ÚP Odrovice


Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Odrovice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1 písm.c), zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, místně příslušný dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ust. §20, §188 odst.2 a §47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Odrovice.
Návrh zadání Územního plánu Odrovice (dále návrh zadání ÚP) je vypracován na základě žádosti obce Odrovice v souladu s ust. §47 odst.1 stavebního zákona. Návrh zadání ÚP obsahuje základní požadavky na řešené území.
Návrhu zadání ÚP bude vystavena k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na
www.pohorelice.czv sekci úřední deska od 25.1.2016 do 25.2.2016.
V souladu s ust. § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 24.2.2015 na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. §13 odst.1 písm.c) stavebního zákona, zajišťuje pořízení zadání ÚP. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po této lhůtě se dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Text návrhu zadání

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu