Zadání ÚP Odrovice


Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Odrovice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1 písm.c), zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, místně příslušný dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ust. §20, §188 odst.2 a §47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Odrovice.
Návrh zadání Územního plánu Odrovice (dále návrh zadání ÚP) je vypracován na základě žádosti obce Odrovice v souladu s ust. §47 odst.1 stavebního zákona. Návrh zadání ÚP obsahuje základní požadavky na řešené území.
Návrhu zadání ÚP bude vystavena k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na
www.pohorelice.czv sekci úřední deska od 25.1.2016 do 25.2.2016.
V souladu s ust. § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 24.2.2015 na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. §13 odst.1 písm.c) stavebního zákona, zajišťuje pořízení zadání ÚP. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po této lhůtě se dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Text návrhu zadání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu