Zadání Územního plánu Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, oznamuje v souladu s
ust. §20, §43 a §47 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Pohořelice.
Návrh zadání územního plánu Pohořelice (dále návrh zadání ÚP) je vypracován na základě
žádosti Města Pohořelice. Návrh zadání ÚP Pohořelice obsahuje základní požadavky na řešené území a jeho další rozvoj.

Návrh zadání ÚP Pohořelice, bude vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v
Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na
www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 26.8.2015 do 25.9.2015.
Žádáme Vás, abyste své připomínky v souladu s ust. § 47 odst.2 stavebního zákona
sdělili písemnou formou do 15 - ti dnů ode dne doručení návrhu zadání na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. §13 odst.1 písm. c) a e) stavebního zákona, zajišťuje pořízení ÚP
Pohořelice.

K požadavkům nebo připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po této lhůtě se dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Návrh zadání Územního plánu Pohořelice

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu