Zadání změny č. 1 ÚP Ivaň

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „úřad územního plánování“), jako pořizovatel změny č.1 Územního plánu Ivaň dle §6 odst.1 písm.c) a § 13 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) oznamuje, v souladu s ust. §47 odst.2, ve spojení s ust. §20 stavebního zákona a §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení projednávání zadání změny č. 1 Územního plánu Ivaň.
Návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Ivaň bude vystaveno k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 09.06.2020 u pořizovatele, především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) místnost C332. Dále bude v elektronické podobě vystaveno na elektronické úřední desce Městského úřadu Pohořelice
http://www.pohorelice.cz v sekci veřejné vyhlášky a na úřední desce obce Ivaň.
Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Návrh zadání

Grafická příloha

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
 
Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu