Záměr budoucího prodeje části pozemku včetně stavby

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU BUDOUCÍHO PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento  

z á m ě r    b u d o u c í h o    p r o d e j e    č á s t i    p o z e m k u   
v č e t n ě    s t a v b y

 - stavba (garáž) bude vybudována na pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou dle projektové dokumentace vypracované Ing. Rostislavem Čechem. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem po kolaudaci stavby.    

V příloze tohoto záměru je rozsah budoucího prodeje zakreslen v situaci jako Příloha č. 1.

Podmínky prodeje jsou uvedeny ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvě, které tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 777 794 444 Mgr. Patrik Pařil, 1. místostarosta, dveře č. C309, e-mail: patrik.paril@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 30. 08. 2021

 

Mgr. Patrik Pařil, v.r.
    1. místostarosta

  __________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 30.08.2021

Sňato: ………………. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu