Záměr prodeje nemovitého majetku

 

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                                    ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento

 

                   z á m ě r   p r o d e j e   č á s t i   p o z e m k u

  - p.č. 1243*) o výměře cca 244 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to části, která je v přiloženém návrhu geometrického plánu č. 2898-271/2021 označena nově jako p.č. 1243/6, a to vlastníkovi sousedící nemovitosti p.č. 1248/6 a p.č. 7426 o výměře cca 29 m2, a to části, která je v přiloženém návrhu geometrického plánu č. 2898-271/2021 označena nově jako p.č. 7426/9, a to vlastníkovi sousedící nemovitosti p.č. 1248/6, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, a to po jeho potvrzení katastrálním úřadem. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující.

 Návrh geometrického plánu tvoří Přílohu č. 1 tohoto záměru.

 *) v současné době probíhá vkladové řízení – převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1243 na město Pohořelice (V-22887/2021), vlastnické právo bude zapsáno ve prospěch města zpětně k datu 09.11.2021.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320, Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Pohořelicích 29.11.2021

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

Příloha č. 1

  ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 29.11.2021

Sňato: ……………….

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu