Záměr směny a prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY A PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                 z á m ě r   s m ě n y  a  p r o d e j e

- směnu částí pozemků p.č. 100/1 v k.ú. Smolín, které vznikají na základě návrhu geometrického plánu, a to nových p.č. 100/9 a 100/10, k.ú. tamtéž, o celkové výměře cca 44 m2, a to paní Z.Š., za p.č. 104/2 a 104/3, k.ú. tamtéž, o celkové výměře 8,27 m2 do vlastnictví města Pohořelice za cenu 100,- Kč/m2. Rozdíl v ceně pozemků, porovnávané v hodnotě 100,- Kč/m2, paní Z.Š. vyrovná finančně. Přesná výměra bude určena po schválení geometrického plánu katastrálním úřadem. Náklady na geometrický plán uhradí kupující rovným dílem.

- odprodej částí pozemků p.č. 100/1 v k.ú. Smolín, které vznikají na základě návrhu geometrického plánu, a to nových p.č. 100/11, 100/12 a 100/13, k.ú. tamtéž, o celkové výměře cca 44 m2, a to panu Ing.M.D., za cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena po schválení geometrického plánu katastrálním úřadem. Náklady na geometrický plán uhradí kupující rovným dílem.

- odprodej části pozemku p.č. 100/1 v k.ú. Smolín, která vzniká na základě návrhu geometrického plánu, a to nového p.č. 100/14, k.ú. tamtéž, o výměře cca 40 m2 paní N.M. a současně schvaluje zřízení služebnosti k části pozemku p.č. 100/1 v k.ú. tamtéž, která vzniká na základě geometrického plánu jako nová část označena písmenem „B“ o výměře 46 m2, spočívající v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním sklepa, a to ve prospěch paní N.M., za cenu 100,- Kč/m2. Přesná výměra bude určena po schválení geometrického plánu katastrálním úřadem. Náklady na geometrický plán uhradí kupující rovným dílem.

 

Příloha – návrh geometrického plánu – Smolín - sklepy

 

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření směnných a kupních  smluv podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

V Pohořelicích 12.10.2016  

   

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

    místostarosta města  

_____________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 12.10.2016

Sňato: 31.10.2016


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu