Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento

z á m ě r   p r o d e j e   č á s t í   p o z e m k ů

- p.č. 389/1 a 389/116 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře cca 129 m2, a to vlastníkovi sousedícího pozemku p.č. 389/20 v k.ú. tamtéž. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující.

V příloze tohoto záměru je návrh oddělení částí pozemků zakreslen v návrhu geometrického plánu jako Příloha č. 1 – nově označené pozemky p.č. 389/300, 389/301 a 389/302, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 25.05.2021

Příloha č. 1

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.         
            
starosta 

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 25.05.2021

Sňato: …………………………

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu