Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice č. 11/XVIII/20 ze dne 24.06.2020 tento

z á m ě r   p r o d e j e   č á s t i   p o z e m k u

 - p.č. 1678 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to jeho současnému nájemci. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující.

V příloze tohoto záměru je rozsah prodeje zakreslen v situaci (výřez z katastrální mapy) jako Příloha č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 08.07.2020

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
            starosta

Příloha č. 1

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 08.07.2020

Sňato: ……………….

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu