Záměr směny části nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

 

z á m ě r   s m ě n y   č á s t i   p o z e m k u

- p.č. 103/1 o výměře cca 79 m 2 (část v Příloze vyznačena zeleně) za části pozemků firmy Tesco Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314, a to p.č. 104/11 (cca 33 m2), 104/12 (cca 17 m2) a p.č. 104/16 (cca 2 m2) (část v Příloze vyznačena modře), vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 18.11.2019

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

             starosta

 

Příloha

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 18.11.2019

Sňato: 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu