Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

  Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města ze dne 27.1.2016 tento

 

z á m ě r   p r o d e j e   p o z e m k u

 

- p.č. 157 o výměře 608 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to za cenu 2.000,- Kč/m2, tj. 1.216.000,- Kč.

 

Pozemek je určen územním plánem města v plochách smíšené zóny. Je možné se napojit na inženýrské sítě – elektřinu, vodovod, plynovod, kanalizaci splaškovou, sdělovací kabely. Přístup na pozemek je z přilehlé asfaltové komunikace II. třídy. Náklady související s napojením na inženýrské sítě a komunikaci nese kupující (stavebník). Město nezajišťuje uklizení pozemku, ani kácení dřevin na něm rostoucích.

Pozemek je prodáván ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu § 1918 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Další údaje jsou přiloženy – částečný výpis z listu vlastnictví města, kopie katastrální mapy, fotografie pozemku.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

 

Zájemci mohou své nabídky či případné připomínky podávat nejpozději do 17.2.2016 na adresu:

Město Pohořelice

Kancelář tajemníka

Vídeňská 699

691 23 Pohořelice

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 29.1.2016

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

Příloha

- foto

- mapa

- částečný výpis z LV

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 29.1.2016

Sňato: 18.2.2016


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu