Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 24.2.2016 tento

   

z á m ě r   p r o d e j e   p o z e m k u

 

 - p.č. 157, zahrada, ochrana ZPF, o výměře 608 m2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to za cenu 1.300,- Kč/m2, tj. 790.400,- Kč.

 

Pozemek je určen územním plánem města v plochách smíšené zóny. Je možné se napojit na inženýrské sítě – elektřinu, vodovod, plynovod, kanalizaci splaškovou, sdělovací kabely. Přístup na pozemek je z přilehlé asfaltové komunikace II. třídy. Náklady související s napojením na inženýrské sítě a komunikaci nese kupující (stavebník). Město nezajišťuje uklizení pozemku, ani kácení dřevin na něm rostoucích. Část pozemku pro veřejný chodník města podél budovy České spořitelny, a.s., bude oddělena před uzavřením kupní smlouvy.

Pozemek je prodáván ve stavu jak stojí a leží, ve smyslu § 1918 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Další údaje jsou přiloženy – částečný výpis z listu vlastnictví města, kopie katastrální mapy, fotografie pozemku.

 

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 321 Bc. Miroslav Novák, DiS., místostarosta, dveře č. C310, e-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Zájemci mohou své nabídky či případné připomínky podávat nejpozději do 31.3.2016 na adresu:

Město Pohořelice

Kancelář tajemníka

Vídeňská 699

691 23 Pohořelice

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 29.2.2016

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            místostarosta

Příloha

dle textu

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 29.2.2016

Sňato: 16.3.2016


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu