Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento

z á m ě r   p r o d e j e

 - jednotek č. 1098/17 až 1098/19, vymezených v budově č.p. 1098, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/5, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to

- jednotka č. 1098/17 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595

- jednotka  č. 1098/18 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595

- jednotka  č. 1098/19 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595 

- jednotek č. 1099/17 až 1099/19, vymezených v budově č.p. 1099, bytový dům, ul. Znojemská, Pohořelice, nacházející se na pozemku p.č. 387/4, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku, vše k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, a to

- jednotka č. 1099/17 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595

- jednotka  č. 1099/18 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595

- jednotka  č. 1099/19 spoluvl.podíl jednotky na spol.částech budovy a pozemku 1870/79595

Prvními uchazeči o uzavření kupní smlouvy jsou dosavadní nájemníci uvedených jednotek, neboť jim svědčí dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k těmto jednotkám předkupní právo.

V příloze tohoto záměru jsou garáže zakresleny v situaci (výřez z katastrální mapy) –
Příloha č. 1.

Bližší informace na telefonním čísle 519 301 320, osobně na MěÚ dveře č. C310 nebo e-mailu: starosta@pohorelice.cz

Případné připomínky je možné podávat na Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Prodej jednotek podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích dne 18.05.2021

  

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
         starosta města

 

Příloha č. 1

_____________________________________________________________________________

 Vyvěšeno: 18.05.2021                                                                                             Sňato: …………..

  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu