Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice č. 7/XVI/20 ze dne 04.03.2020 tento

                                                      z á m ě r  p r o d e j e

souboru nemovitostí jako celku, a to pozemku p.č. 749, jehož součástí je stavba: Pohořelice, č.p. 754, bydlení, dále pozemku p.č. 750, p.č. 754/3 a část pozemku p.č. 751 (dle návrhu geometrického plánu nově označené jako p.č. 751/2 o výměře 285 m2, přesná výměra bude určena po potvrzení GP katastrálním úřadem, odchylka +-1 m2), vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou za celkovou cenu 5.870.381,50 Kč, a to České republice – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Cena byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5085 o ceně obvyklé zpracovaným znalcem Ing. Ivanem Baurem, Kainarova 2725/105, 616 00 Brno ze dne 20.02.2020, ve kterém je cena zjištěná dle cenového předpisu v uvedené výši 5.870.381,50 Kč. Náklady na vyhotovení geom.plánu hradí město. Návrh geometrického plánu je v Příloze.

Město Pohořelice odprodejem objektu Krajskému ředitelství policie vedle ekonomického zájmu, sleduje jiný důležitý zájem města, a to zachování Obvodního oddělení Policie ČR v Pohořelicích a vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310. E-mail: starosta@pohorelice.cz

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 06.03.2020


Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
starosta města

Příloha 

____________________________________________________________________________
Vyvěšeno: 06.03.2020
Sňato: ……………….

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu