Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                         ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE
                                       
NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 16.12.2020 tento

   z á m ě r   p r o d e j e   č á s t i   p o z e m k u   a   p o z e m k u

- části pozemku p.č. 392/1 o výměře cca 432 m2 a pozemku p.č. 394, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující. V pozemku p.č. 392/1 je uložen vodovodní řad, proto součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemeni/služebnosti k této stavbě.

V příloze tohoto záměru je rozsah prodeje zakreslen v situaci (výřez z katastrální mapy) jako Příloha č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 28.12.2020

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

Příloha č. 1

 

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 28.12.2020

Sňato: ……………….

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu