Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice č. 17/V/19 ze dne 27.02.2019 tento

 

z á m ě r    p r o d e j e    č á s t í    p o z e m k ů

 

- p.č. 7493, 7492 a 7491/2, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o celkové výměře cca 1.305 m2. Pozemek tvoří obdélníkový tvar s délkou stran cca 29 x 45 m. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem.

Upozorňujeme uchazeče, že v pozemcích je uložen sdělovací kabel firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN), IČ: 04084063. Vyjádření CETINu je přílohou tohoto záměru. Trasa kabelu je zobrazena v situačním výkresu-polygon 1, list kladu P1-2, na str. 4 uvedeného vyjádření. U pozemku p.č. 7491/2 je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno (služebnost) zřizování a provozování vedení.

Město nezajišťuje uklizení pozemku, ani kácení dřevin na něm rostoucích, ani vytyčení hranic pozemku v terénu a ani vynětí ze zemědělského půdního fondu (ochrana ZPF).

Pozemek je nabízen jako celek a ve stavu jak stojí a leží (úhrnkem) v souladu s § 1918 zák.č. 89/2012 Sb., NOZ.

Další údaje jsou přiloženy – částečný výpis z listu vlastnictví města a kopie katastrální mapy.

Minimální nabídková cena: 1.957.500 Kč vč. DPH (slovy: jedenmiliondevětsetpadesátsedmtisícpětset korun českých včetně daně z přidané hodnoty).

Pozemek byl posouzen jako stavební dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění a podléhá zdanění DPH v základní sazbě 21%. DPH bude účtováno v době uzavření kupní smlouvy v platné sazbě. DPH je součástí kupní ceny pozemku a hradí ji kupující.

Prodej pozemku se uskuteční nejvyšší cenové nabídce uvedené vč. DPH, podané uchazečem o koupi. Výběr uchazeče bude probíhat nejméně ve dvou kolech a při navyšování nabídkové ceny ze strany uchazečů o koupi i ve více kolech.

Termín a místo konání výběrového řízení:19.06.2019 od 17.00 hod. v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Výše finanční jistiny: 200.000 Kč

Účet pro složení finanční jistiny: 1381733359/0800

Variabilní symbol pro složení finanční jistiny: 36397492

Specifický symbol: rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby

Konstantní symbol pro složení finanční jistiny: 0558

Lhůta pro složení finanční jistiny: do 10.06.2019

Termín pro doručení dokladu (zprávy), ze kterého bude patrno, že uchazeč složil na účet města finanční jistinu: do 10.06.2019 do 17.00 hod. Doklad se předkládá v kanceláři tajemníka Mgr. Renatě Babčanové na Městském úřadě Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Podmínkou účasti na nabídkovém řízení je složení finanční jistiny uchazečem o koupi, ve výši

200.000 Kč, na účet města Pohořelice, ve lhůtě stanovené v záměru prodeje. Jistina se považuje za složenou v den připsání na účet města, uvedený v záměru prodeje.

Uchazeč, který nesloží na účet města Pohořelice stanovenou jistinu, bude z nabídkového řízení vyřazen.

Poté, co bude zastupitelstvem města Pohořelice schválen vítězný uchazeč o koupi, budou finanční jistiny, složené neúspěšnými uchazeči, vráceny do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení výběrového řízení, na bankovní účet, ze kterého byla uchazečem o koupi jistina odeslána a který bude uveden uchazečem v jeho formuláři pro nabídkové řízení.

Termín pro podání nabídky: Zájemci předkládají nabídku na předepsaném formuláři „Cenová nabídka na odkup částí pozemků 7493, 7492 a 7491/2 Pohořelice pro první kolo“, která tvoří přílohu tohoto záměru v zalepené obálce s nápisem Cenová nabídka na odkup částí pozemků 7493, 7492 a 7491/2 Pohořelice pro první kolo neotvírat“, a označené identifikačními údaji uchazeče, a to buď prostřednictvím poštovní přepravy, nebo osobním doručením na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Formuláře nabídky jsou přílohou tohoto záměru.

Přihlášky předložené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději do 10.06.2019. Přihlášky s pozdějším termínem podání nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.

Přijímání přihlášek při osobním doručení se uskuteční nejpozději do 10.06.2019 do 17.00 hod. na podatelně městského úřadu. Přihlášky s pozdějším termínem nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.

První kolo:

Otevírání a hodnocení nabídek prvního kola bude provedeno veřejně za přítomnosti uchazečů o koupi, na zasedání zastupitelstva města Pohořelice dne 19.06.2019, komisí, složenou z přítomných členů zastupitelstva města Pohořelice (dále jen „hodnotící komise“). Nejpozději do 10.06.2019 musí uchazeč o koupi předložit městu Pohořelice doklad, ze kterého bude patrno, že složil na účet města Pohořelice požadovanou jistinu. Hodnotící komise vyhodnotí splnění podmínek ze strany uchazečů o koupi, oznámí přítomným zájemcům nejvyšší nabídnutou cenu a vyhlásí další kolo nabídkového řízení, které se bude konat následně během tohoto jednání zastupitelstva města Pohořelice, tedy 19.06.2019.

Druhého a dalších kol se může zúčastnit pouze uchazeč, který podal nabídku v prvním kole nabídkového řízení a nabídne cenu minimálně o 10 000 Kč vyšší než byla nejvyšší cenová nabídka v předchozím kole. Pro druhé a další kolo budou k dispozici formuláře „Cenová nabídka na odkup částí pozemků 7493, 7492 a 7491/2 Pohořelice pro druhé a další kola“ na Městském úřadě, na internetových stránkách města Pohořelice a během zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2019. Nabídky vhazují uchazeči do předem připravené urny.

1. Zahájení a ukončení druhého a dalšího kola pro podávání nabídek vyhlásí hodnotící komise zastupitelstva města Pohořelice.

2. Po ukončení každého kola pro podávání nabídek provede hodnotící komise vyhodnocení nabídek vhozených do urny.

3. Po vyhodnocení každého kola pro podávání nabídek oznámí hodnotící komise přítomným nejvyšší nabídnutou cenu.

4. Proces uvedený v bodech 1. až 3. se bude opakovat do doby, kdy se do vyhlášeného kola již žádný z uchazečů nepřihlásí. V tomto případě hodnotící komise vyhlásí dosud nejvyšší podanou nabídku jako vítěznou a předloží ji zastupitelstvu města ke schválení.

5. V případě dvou nebo více stejných nejvyšších nabídek rozhodne zastupitelstvo města o přijetí nejvyšší nabídky v pořadí v jakém byly uchazeči tyto nabídky vhozeny do urny.

Podmínky uzavření kupní smlouvy

Podmínkou uzavření kupní smlouvy je doplacení celé kupní ceny vítězným uchazečem před podpisem této kupní smlouvy, a to ve lhůtě do tří kalendářních měsíců od konání zasedání zastupitelstva, které schválilo prodej pozemku.

S vítězným uchazečem o koupi bude uzavřena do čtyř kalendářních měsíců od konání zasedání zastupitelstva, které schválilo prodej pozemku, smlouva kupní.

K podpisu kupní smlouvy dojde až po zrušení zařízení staveniště firmy SYNER VHS Vysočina, a.s., který je zřízen na uvedených pozemcích a slouží pro realizaci protipovodňových opatření ve městě Pohořelice. Předpokládaný termín vyklizení zařízení staveniště je květen 2019. Náklady na sepsání kupní smlouvy uhradí město Pohořelice.

Vítězný uchazeč, který by zapříčinil, že nebude možno uzavřít s ním smlouvu kupní pro nesplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě, bude nadále vyloučen z tohoto a jakéhokoliv jiného nabídkového řízení na prodej pozemku a jím uhrazená finanční jistina stane se smluvní pokutou, splatnou městu Pohořelice.

Do celkové výše kupní ceny se započítává složená finanční jistina (200.000 Kč). Číslo účtu a variabilní symbol pro doplacení kupní ceny budou uvedeny ve výzvě k úhradě, kterou obdrží pouze vítězný uchazeč.

Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a rovněž kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, stanovenou zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytých nemovitých věcí. Přesná výměra pozemků (cca 1.305 m2) bude určena geometrickým plánem. Náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí taktéž kupující.

Toto sdělení nezakládá právní nárok zájemci na uzavření smlouvy. Zastupitelstvo města Pohořelice si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení na prodej pozemku v jeho kterékoliv fázi. Současně si Zastupitelstvo města Pohořelice vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem. Uzavření smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Prosíme všechny zájemce, kteří se rozhodnou podat přihlášku do nabídkového řízení, aby si před jejím podáním pečlivě zkontrolovali, zda ji mají správně a úplně vyplněnu.

Pro případné další informace kontaktujte – na telefonním čísle 519 301 320 starostu Bc. Miroslava Nováka, DiS., na MěÚ-dveře č. C310. E-mail: starosta@pohorelice.cz

V Pohořelicích dne 27.03.2019

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

Příloha                                                                                             starosta města

CETIN – vyjádření

CETIN – situace

Částečný výpis z LV

Katastrální mapa

Cenová nabídka – první kolo

Cenová nabídka – druhé a další kola

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 27.03.2019                                                                         

Bude sňato: 20.06.2019

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Slavnosti města

24947

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu