Záměr prodeje nemovitého majetku města

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 28. 2. 2018 tento

                      z á m ě r    p r o d e j e    p o z e m k u

   

- p.č. 56, zahrada, ochrana ZPF, o výměře 174 m2 v k.ú. Nová Ves u Pohořelic.

Pozemek je určen územním plánem města v plochách bydlení. Inženýrské sítě – elektřina, vodovod, plynovod a splašková kanalizace vedou před pozemkem. Přístup na pozemek je z asfaltové komunikace.

Náklady související s napojením na inženýrské sítě a komunikaci nese kupující (stavebník). Město nezajišťuje uklizení pozemku, ani kácení dřevin na něm rostoucích, ani vytyčení hranic v terénu a ani vynětí ze zemědělského půdního fondu (ochrana ZPF).

Pozemek je nabízen jako celek a ve stavu jak stojí a leží (úhrnkem) v souladu s § 1918 zák.č. 89/2012 Sb., NOZ.

Další údaje jsou přiloženy – částečný výpis z listu vlastnictví města a kopie katastrální mapy.

Minimální nabídková cena:104.400,- Kč bez DPH(slovy: stočtyřitisícečtyřista korun českých bez daně z přidané hodnoty).

Pozemek byl posouzen jako stavební dle zákona o DPH č. 235/2004 sb. v platném znění a podléhá zdanění DPH v základní sazbě 21%. DPH bude účtováno v době uzavření kupní smlouvy v platné sazbě.

Prodej pozemku se uskuteční nejvyšší cenové nabídce uvedené bez DPH, podané uchazečem o koupi. Výběr uchazeče bude probíhat nejméně ve dvou kolech a při navyšování nabídkové ceny ze strany uchazečů o koupi i ve více kolech.

Termín a místo konání výběrového řízení:9. 5. 2018 od 17.00 hod. v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Výše finanční jistiny:20.000,- Kč

Účet pro složení finanční jistiny:1381733359/0800  

Variabilní symbol pro složení finanční jistiny: 363956

Specifický symbol: rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby

Konstantní symbol pro složení finanční jistiny: 0558

Lhůta pro složení finanční jistiny:do 30. 4. 2018

Termín pro doručení dokladu (zprávy), ze kterého bude patrno, že uchazeč složil na účet města finanční jistinu:do 30. 4. 2018 do 17.00 hod.Doklad se předkládá v kanceláři tajemníka Mgr. Renatě Babčanové na Městském úřadě Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice.

Podmínkou účasti na nabídkovém řízení je složení finanční jistiny uchazečem o koupi, ve výši 20.000,- Kč, na účet města Pohořelice, ve lhůtě stanovené v záměru prodeje. Jistina se považuje za složenou v den připsání na účet města, uvedený v záměru prodeje.

Uchazeč, který nesloží na účet města Pohořelice stanovenou jistinu, bude z nabídkového řízení vyřazen.

Poté, co bude zastupitelstvem města Pohořelice schválen vítězný uchazeč o koupi, budou finanční jistiny, složené neúspěšnými uchazeči, vráceny do 7-mi kalendářních dnů ode dne ukončení výběrového řízení, na bankovní účet, ze kterého byla uchazečem o koupi jistina odeslána a který bude uveden uchazečem v jeho formuláři pro nabídkové řízení.

 

Termín pro podání nabídky:Zájemci předkládají nabídku na předepsaném formuláři „Cenová nabídka na odkup pozemku Nová Ves p.č. 56 pro první kolo“, která tvoří přílohu tohoto záměruv zalepené obálces nápisem Cenová nabídka na odkup pozemku Nová Ves p.č. 56 pro první kolo neotvírat,“, a tobuď prostřednictvím poštovní přepravy, nebo osobním doručením na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Formuláře nabídky jsou přílohou tohoto záměru.

Přihlášky předložené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději do 30. 4. 2018. Přihlášky s pozdějším termínem podání nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.

Přijímání přihlášek při osobním doručení se uskuteční nejpozději do 30. 4. 2018 do 17.00 hod.na podatelně městského úřadu. Přihlášky s pozdějším termínem nebudou do tohoto nabídkového řízení přijaty.

 

První kolo:

Otevírání a hodnocení nabídek prvního kola bude provedeno veřejně za přítomnosti uchazečů o koupi, na zasedání zastupitelstva města Pohořelice dne 9. 5. 2018, komisí, složenou z přítomných členů zastupitelstva města Pohořelice (dále jen „hodnotící komise“). Nejpozději do 30. 4. 2018 musí uchazeč o koupi předložit městu Pohořelice doklad, ze kterého bude patrno, že složil na účet města Pohořelice požadovanou jistinu. Hodnotící komise vyhodnotí splnění podmínek ze strany uchazečů o koupi, oznámí přítomným zájemcům nejvyšší nabídnutou cenu a vyhlásí další kolo nabídkového řízení, které se bude konat následně během tohoto jednání zastupitelstva města Pohořelice, tedy 9. 5. 2018.

 

Druhého a dalších kolse může zúčastnit pouze uchazeč, který podal nabídku v prvním kole nabídkového řízení a nabídne cenu minimálně o 10 000,- Kč vyšší než byla nejvyšší cenová nabídka v předchozím kole. Pro druhé a další  kolo budou k dispozici formuláře „Cenová nabídka na odkup pozemku Nová Ves p.č. 56 pro druhé a další kola“na Městském úřadě, na internetových stránkách města Pohořelice a během zasedání zastupitelstva města dne 9. 5. 2018. Nabídky vhazují uchazeči do předem připravené urny.

 

1. Zahájení a ukončení druhého a dalšího kola pro podávání nabídek vyhlásí hodnotící komise zastupitelstva města Pohořelice.

2. Po ukončení každého kola pro podávání nabídek provede hodnotící komise vyhodnocení nabídek vhozených do urny.

3. Po vyhodnocení každého kola pro podávání nabídek oznámí hodnotící komise přítomným nejvyšší nabídnutou cenu.

4. Proces uvedený v bodech 1. až 3. se bude opakovat do doby, kdy se do vyhlášeného kola již žádný z uchazečů nepřihlásí. V tomto případě hodnotící komise vyhlásí dosud nejvyšší podanou nabídku jako vítěznou a předloží ji zastupitelstvu města ke schválení.

5. V případě dvou nebo více stejných nejvyšších nabídek rozhodne zastupitelstvo města o přijetí nejvyšší nabídky v pořadí v jakém byly uchazeči tyto nabídky vhozeny do urny.

 

 

 

Podmínky uzavření kupní smlouvy

S vítězným uchazečem o koupi bude uzavřena do tří kalendářních měsíců od konání zasedání zastupitelstva, které schválilo prodej pozemku, smlouva kupní. Podmínkou uzavření této smlouvy je doplacení celé kupní ceny uchazečem před podpisem této kupní smlouvy, a to ve lhůtě do dvou kalendářních měsíců od konání zasedání zastupitelstva, které schválilo prodej pozemku. Vítězný uchazeč, který by zapříčinil, že nebude možno uzavřít s ním smlouvu kupní pro nesplacení kupní ceny ve stanovené lhůtě, bude nadále vyloučen z tohoto a jakéhokoliv jiného nabídkového řízení na prodej pozemku a jím uhrazená finanční jistina stane se smluvní pokutou, splatnou městu Pohořelice.

Do celkové výše kupní ceny se započítává složená finanční jistina (20.000,- Kč). Číslo účtu a variabilní symbol pro doplacení kupní ceny budou uvedeny ve výzvě k úhradě, kterou obdrží pouze vítězný uchazeč.

 

Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a rovněž kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, stanovenou zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytých nemovitých věcí.

 

Náklady na sepsání kupní smlouvy uhradí město Pohořelice.

 

Toto sdělení nezakládá právní nárok zájemci na uzavření smlouvy. Zastupitelstvo města Pohořelice si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení na prodej pozemku v jeho kterékoliv fázi. Současně si Zastupitelstvo města Pohořelice vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem. Uzavření smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

Prosíme všechny zájemce, kteří se rozhodnou podat přihlášku do nabídkového řízení, aby si před jejím podáním pečlivě zkontrolovali, zda ji mají správně a úplně vyplněnu.

 

Pro případné další informace kontaktujte – na telefonním čísle 519 301 321 místostarostu Bc. Miroslav Novák, DiS., na MěÚ-dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

 

V Pohořelicích dne 8. 3. 2018

 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

     místostarosta města

Cenová nabídka pro první kolo

Cenová nabídka pro druhé kolo

Katastrální mapa

Výpis z LV

____________________________________________________________________

Vyvěšeno: 8. 3. 2018                                                     Bude sňato:  10. 5. 2018

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu