Záměr prodeje nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                          ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením ZM ze dne 07.04.2021 č. 10/XXIV/21 tento

z á m ě r   p r o d e j e   p o z e m k u   a   č á s t i   p o z e m k u

 - p.č. 2196 o výměře 46 m2 a části pozemku p.č. 2199/1 o výměře cca 12 m2 vlastníkovi sousedící nemovitosti p.č. 2195,

 - části pozemku p.č. 2199/1 o výměře cca 13 m2 vlastníkovi sousedící nemovitosti p.č. 2194,

 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Přesné výměry oddělovaných částí z p.č. 2199/1 budou určeny geometrickým plánem, náklady na jeho vyhotovení hradí kupující.

V příloze tohoto záměru je rozsah prodeje zakreslen v katastrální mapě Příloha č. 1 a 2.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích 14.04.2021

Bc. Miroslav Novák, v.r.
       starosta

Příloha č. 1

Příloha č. 2

__________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 14.04.2021
Sňato: ………………. 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu