Záměr směny části pozemku

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23  

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY

NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

  Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

   

z á m ě r   s m ě n y   č á s t i   p o z e m k u

 

 - p.č. 2118/1 o výměře 101 m 2 (část v Příloze nově označená jako p.č. 2118/6) za pozemky soukromého vlastníka p.č. 2122/3 a p.č. 2121/3, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou s finančním doplatkem z jeho strany. Ke směňované části pozemku p.č. 2118/1 bude ve směnné smlouvě zřízeno věcné břemeno/služebnost pro inženýrské sítě.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 02.09.2019

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.

            starosta

 

Příloha

___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 02.09.2019

Sňato: 19.09.2019

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu