Záměr směny nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                                                         ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU SMĚNY
                                                                     NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Pohořelice ze dne 17.02.2021 tento 

z á m ě r    s m ě n y   p o z e m k ů 

- pozemku města p.č. 2192/1 a části pozemku města p.č. 2118/1, která je v přiloženém geometrickém plánu č. 2816-25/2021 označena nově jako p.č. 2118/7 o výměře 78 m2 za spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2165 ve výši 43/45, který je v soukromém vlastnictví, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Hodnota pozemků vstupujících do směny je 200,- Kč/m2 bez DPH. Náklad na vyhotovení geometrického plánu nese město Pohořelice.

Ke směňovanému pozemku, podle geometrického plánu č. 2816-25/2021, označenému nově jako p.č. 2118/7 o výměře 78 m2 bude v rozsahu 0,3 bm podél vnitřní hrany obrubníku zřízeno věcné břemeno/služebnost pro vedení, opravu a údržbu obrubníku přiléhající místní komunikace a dále věcné břemeno/služebnost pro vedení, opravu a údržbu stávajících inženýrských sítí, a to za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.

Návrh geometrického plánu č. 2816-25/2021 je v Příloze č. 1.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření směnné smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 25.02.2021

  Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.                        starosta

  ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 25.02.2021

 Sňato: ……………… 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu