Záměr výpůjčky nemovitého majetku města

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23

                          ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU VÝPŮJČKY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tento

z á m ě r   v ý p ů j č k y   č á s t i   p o z e m k u

- p.č. 2460 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou o výměře cca 213 m2. Předmětná část je zakreslena v katastrální mapě jako Příloha č. 1.

Záměrem města je uvedený pozemek vypůjčit TJ Sokol Pohořelice, IČ: 185 11 228, za účelem realizace projektu “Regenerace tenisového areálu“, a to na dobu 20 let od uzavření smlouvy o výpůjčce. Na části pozemku se předpokládá realizace přírodního odvodňovacího vsakovacího průlehu dešťových vod z uvedeného areálu (Příloha č. 2).

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310, e-mail: starosta@pohorelice.cz.

Připomínky k tomuto záměru je možné podávat na Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Uzavření smlouvy o výpůjčce podléhá schválení Radou města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

V Pohořelicích 20.01.2021

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

Bc. Miroslav Novák, DiS., v.r.
               starosta

 ___________________________________________________________________________

Vyvěšeno: 20.01.2021

Sňato: ……………… 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu