Změna č.1 ÚP Branišovice - doprojednání SEA


Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Branišovice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, místně příslušný dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ust. §20, §188 odst.2 a §50 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č.1 Územního plánu Branišovice, doplněného o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh změny č.1 Územního plánu Branišovice (dále návrh změny č.1 ÚP)  byl již projednán v rámci společného jednání a je nyní doplněn o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle požadavku KÚ JMK – odboru životního prostředí. Vzhledem k tomu, že dokumentace změny č.1 ÚP v návaznosti na zpracování vyhodnocení vlivů nedoznal žádných změn, je předmětem projednání pouze toto doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je i  vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Žádáme dotčené orgány a sousední obce, aby svá stanoviska v souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona sdělili písemnou formou do 30 - ti dnů ode dne konání společného jednání na adresu našeho úřadu, který v  souladu  s  ust. §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje pořízení změny č.1 ÚP. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 3  stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Textová část  výrok   odůvodnění   vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj   SEA

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - voda, odkanalizování

Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - energetika a přenos informací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres etapizace

Koordinační výkres


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu