Změna č.3 ÚPNSÚ Pohořelice

Dne 10.3.2008 schválilo zastupitelstvo města Pohořelice změnu č.3 ÚPNSÚ Pohořelice a vydává ji dle ust. § 54 stavebního zákona a § 173 odst.1 správního řádu formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo města Pohořelice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, schváleného usnesením Zastupitelstva města Pohořelice dne 25.1.1995, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice účinnou ode dne 22.3.1995.

Hlavní výkres zahrnuje aktuální stav po předchozích změnách územního plánu.

Obecně závazná vyhláška Textová část Odůvodnění
Hlavní výkres A Hlavní výkres B Hlavní výkres C
Legenda hlavního výkresu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu