Změna č.4a ÚPNSÚ Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona vydalo dne 15.12.2010 změnu č. 4a územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, která nybyla účinnosti dne 31.12.2010.

A - k.ú. Smolín
B - k.ú. Pohořelice nad Jihlavou
C - k.ú. Nová Ves u Pohořelic

Opatření obecné povahy Zpráva o projednání Textová část Odůvodnění
Hlavní výkres
Legenda A B C
Výkres dopravy
Legenda A B C
Technická infrastruktura - vodní hospodářství
Legenda A B C
Technická infrastruktura - energetika a spoje
Legenda A B C
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Legenda A B C
Předpokládané zábory půdního fondu
Legenda A B C

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu