Změna č.6 ÚPNSÚ Pohořelice

Zastupitelstvo města Pohořelice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona
v y d á v á
tuto změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice, schváleného usnesením Zastupitelstva města dne 25.1.1995, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 22.3.1995. Změna č. 1 ÚPN SÚ Pohořelice byla schválena zastupitelstvem města dne 10.4.2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 12.5.2000. Změna č. 2 byla schválena zastupitelstvem města Pohořelice dne 13.2.2006, její závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Města Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 1.3.2006. Změna č. 3 schválená zastupitelstvem města dne 10.3.2008 a účinná ode dne 31.3.2008. Změna č.5 schválená zastupitelstvem města dne 10.12.2008 a účinná ode dne 3.2.2009.

Dne 17.6.2009 schválilo a vydalo zastupitelstvo Města Pohořelice změnu č. 6 ÚPNSÚ Pohořelice, která nabyla účinnosti dne 14.7.2009

Opatření obecné povahy Textová část Odůvodnění - textová část
Hlavní výkres Doprava Technická infrastruktura - vodní hospodářství
Technická infrastruktura - energie Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Předpokládané zábory půdního fondu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu