Zveřejnění záměru budoucího bezúplatného převodu (darování) nemovitého majetku města

 

Město Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU BUDOUCÍHO BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU (DAROVÁNÍ) NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

 Město Pohořelice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento

             z á m ě r    b u d o u c í h o    b e z ú p l a t n é h o   p ř e v o d u  (darování)

 - částí pozemků p.č. 407/1, 6138/2, 6140, 6377 a 6383/5, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a stavby okružní křižovatky, která bude realizována v rámci akce „Nákupní centrum Pohořelice“ na silnici II/416 Pohořelice. Záměrem města je budoucí bezúplatný převod (darování) částí pozemků dotčených stavbou a samotné stavby okružní křižovatky subjektu: Jihomoravský kraj, IČ: 708 88 337.

Návrh situace budoucí okružní křižovatky na podkladu katastrální mapy tvoří Přílohu č. 1 tohoto záměru.

Bližší informace poskytne na telefonním čísle 519 301 320 Bc. Miroslav Novák, DiS., starosta, dveře č. C310. E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz.

Připomínky k uvedenému záměru je možné podávat na zdejší městský úřad.

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací (bezúplatném převodu) podléhá schválení Zastupitelstvem města Pohořelice dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

V Pohořelicích dne 17.01.2022

  

 Bc. Miroslav Novák, DiS.
          starosta města

 

 Příloha č. 1

________________________________________________________________________________

Vyvěšeno:       17.01.2022 

Sňato:              03.02.2022

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu